Aukce RD se zahradou, Nezdice na Šumavě

1 990 000 Kč
Výtěžek dražby
Nemovité věci včetně faktických součástí, příslušenství a přípojek inženýrských sítí (vody, elektřiny, plynu, kanalizace, aj), a to: • pozemek parc. č. St. 186 o výměře 100 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Nezdice na Šumavě, č.p. 169, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 186; • pozemek parc. č. 330/13 o výměře 439 m2 - zahrada; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, na LV č. 54, pro katastrální území Nezdice na Šumavě, obec Nezdice na Šumavě, okres Klatovy; (dále jen „Předmět aukce“). Popis stavu předmětu aukce: Rodinný dům s dispozicí 4+kk s garáží a celkovou užitnou plochou 140 m2, nacházející se na vlastním pozemku o rozloze 539 m2. Dům je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci a elektřinu. Dům je v původním, udržovaném stavu. V přízemí domu se nachází obytná místnost s kuchyňským koutem, obývací pokoj, koupelna, wc, chodba a veranda se vstupem na terasu. V podkroví se nachází 2 obytné místnosti a chodba. Dům je částečně podsklepený. Faktické vady: Nemovitost je určená ke kompletní rekonstrukci, původní rozvody elektřiny, vody a odpadu. Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce: • Právní vady: viz LV č. 54, pro kú. Nezdice na Šumavě Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění Organizátora aukce: Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost. Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce. Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Kritéria výběru Vítěze aukce: Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci: Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky. Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 22.03.2022 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000001 / 22
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 1. 03. 2022  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Výtěžek dražby 1 990 000 Kč
Tržní cena 3 090 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 60 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 16.02.2022 od 15:00 do 15:30
2. termín 24.02.2022 od 15:00 do 15:30
Místo prohlídky je na adrese: Nezdice na Šumavě č.p. 169, 342 01 Nezdice na Šumavě, GPS: 49.1749053N, 13.6175656E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/bunobufahu.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
1 990 000 Kč
Výtěžek dražby
3 090 000 Kč
Tržní cena
60 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.