Aukce RD Konětopy u Pnětluk 1 700m2

520 000 Kč
Výtěžek dražby
• pozemek parc.č. St. 20 o výměře 377 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 28, způsob využití rod. dům, • pozemek parc.č. St. 21 o výměře 1296 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 29, způsob využití rod. dům, to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 377 pro katastrální území Konětopy u Pnětluk, obec Pnětluky, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj KP Louny, (dále jen „předmět aukce“). Popis stavu předmětu aukce: Jedná se o starší bývalou hospodářskou usedlost s obytnou částí, hospodářskou částí tvořenou sušárnou chmele, chlévy a stodolou, stájemi. Hospodářská část je v havarijním stavu. Nemovitost je tvořena pozemkem p.č. st. 21, jehož součástí je rodinný dům č.p. 29, pozemkem p.č. st. 20, jehož součástí je zbořeniště rodinného domu č.p. 28, na který navazuje výšková budova bývalé sušárny chmele v havarijním stavu. Na pozemku p.č. st. 21 se nachází vedlejší stavby v havarijním stavu – bývalé chlévy se zbořeništěm stodoly, bývalé stáje sloužící k chovu drůbeže, dřevěný holubník, přístřešek, dále studna hluboká 18 m, přípojka vody, přípojka kanalizace, septik, přípojka elektro, kamenné a zděné zídky podél části hranice, vstupní vrátka a vjezdová vrata. Nemovitost je, dle sdělení, užívána více než 100 let. Je delší dobu bez běžné údržby. Dům č.p. 29 je užíván k trvalému bydlení. Předmět aukce se nachází v místní části Konětopy, leží cca 3 km jihozápadně od Pnětluk. Nemovitost je situována na severní hranici centra v lokalitě větších původních hospodářských usedlostí. Je přístupná zpevněnou obecní komunikací. Pozemky jsou jihovýchodně skloněné, od ulice oplocené. Je možnost vjezdu na nádvoří. Obec Pnětluky se nachází v okrese Louny, Ústeckém kraji. Je situována cca 13 km jihozápadně od města Louny. Podle Lexikonu měst a obcí má 365 obyvatel. Je zde minimální občanská vybavenost (obecní úřad, kulturní zařízení, sportoviště). Obcí prochází komunikace nižší třídy. Je dostupná linkovými autobusy z Loun a Žatce. V obci jsou vybudované veřejné rozvody elektřiny, vody, kanalizace. Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce: Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu Zástavní právo soudcovské Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Nařízení exekuce - Carvan Rudolf Nařízení exekuce - Carvanová Miroslava Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Carvan Rudolf Zahájení exekuce - Carvan Rudolf Zahájení exekuce - Carvanová Miroslava Kritéria výběru vítěze aukce: Vítězem aukce se stává účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za nabídku kupní ceny za předmět aukce, přičemž navrhovatel aukce má právo tuto nabídku odmítnout bez uvedení důvodu. Vítěz aukce bude organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda navrhovatel aukce akceptuje jeho nabídku, a to do 3 pracovních dnů ode dne konání aukce. Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci: Pokud byla nabídka Vítěze aukce akceptována, má vítěz aukce povinnost uzavřít s navrhovatelem aukce Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne skončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky. Nedohodnou-li se navrhovatel aukce a vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 01.07.2020 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy k rukám navrhovatele aukce. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000128 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 16. 06. 2020  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebylo učiněno podání
Výtěžek dražby 520 000 Kč
Tržní cena 570 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 30 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 3.6.2020 od 11:00 do 11:30
2. termín 9.6.2020 od 14:00 do 14:30
Místo prohlídky je na adrese: Konětopy 29, Pnětluky, GPS: 50.2678883N, 13.7289653E, odkaz na mapy.cz:
https://mapy.cz/s/kojojapuce.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
520 000 Kč
Výtěžek dražby
570 000 Kč
Tržní cena
30 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.