Aukce pozemku 48 604 m2 Praha - Miškovice

39 500 000 Kč
Výtěžek dražby
Pozemek parc.č. 328/9 výměře 48 604 m2 – orná půda zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 590, pro katastrální území Miškovice, obec Miškovice, okres Praha. (dále jen „předmět aukce“). Popis stavu předmětu aukce: Aukce pozemků v Praze, kú. Miškovice o celkové výměře 48 604 m2, které jsou součástí projektu na změnu Z 2901/00 na čistě obytné území, která nebyla 3.6.2014 schválena. Nyní probíhá příprava nové žádosti o změnu územního plánu. Inženýrské sítě (elektřina, voda, kanalizace) jsou v dosahu, přístupové komunikace k pozemkům jsou obecní – zpevněná v šířce jednoho jízdního pruhu. Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce: - Zástavní právo smluvní pro pohledávku ve výši 30 500 000 Kč s příslušenstvím pro Oberbank AG, se sídlem UntereDonaulände 28, A-4020 Linz, Rakousko, vykonává Oberbank AG pobočka Česká republika, IČO 26080222, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 6/3, České Budějovice 1, 370 01. Zapásáno v katastru nemovitostí pod č.j. V-46548/2015-101. Toto zástavní právo bude vypořádáno z kupní ceny a vítěz aukce nabude předmět aukce zatížen tímto zástavním právem. - Zákaz zcizení a zatížení po dobu trvání zástavního práva V-46548/2015-101 pro Oberbank AG, se sídlem UntereDonaulände 28, A-4020 Linz, Rakousko, vykonává Oberbank AG pobočka Česká republika, IČO 26080222, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 6/3, České Budějovice 1, 370 01. Zapásáno v katastru nemovitostí pod č.j. V-46548/2015-101. - Nájemní smlouva na dobu určitou se společností VIN AGRO s.r.o. IČO: 45789690. Kritéria výběru vítěze aukce: Vítězem aukce se stává účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za nabídku kupní ceny za předmět aukce, přičemž navrhovatel aukce má právo tuto nabídku odmítnout bez uvedení důvodu. Vítěz aukce bude organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda navrhovatel aukce akceptuje jeho nabídku, a to do 3 pracovních dnů ode dne konání aukce. Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci: Pokud byla nabídka Vítěze aukce akceptována, má vítěz aukce povinnost uzavřít s navrhovatelem aukce Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne skončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky. Nedohodnou-li se navrhovatel aukce a vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 2.1.2019 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 45 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy k rukám navrhovatele aukce. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000055 / 18
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 14. 03. 2019  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Výtěžek dražby 39 500 000 Kč
Tržní cena 48 604 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 500 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Pozemky jsou volně přístupné, a proto se prohlídky neorganizují.
Více informací u Organizátora aukce na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
39 500 000 Kč
Výtěžek dražby
48 604 000 Kč
Tržní cena
500 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.