Aukce pozemků 2 058 m2, Luby I, okr. Cheb

300 000 Kč
Výtěžek dražby
Nemovitá věc včetně faktických součástí a příslušenství a přípojek inženýrských sítí (vodovodní řád, kanalizace, elektřina) a to: Pozemek parc. č. 1184/1 o výměře 2 058 m2 – orná půda, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb na LV č. 852 pro katastrální území Luby I, obec Luby, okres Cheb, (dále jen „Předmět aukce“). Popis stavu předmětu aukce: Rovinatá parcela v klidné části obce. Přípojky vody, kanalizace a elektřiny jsou přivedeny na hranici pozemku. Přístup je zajištěn z obecní komunikace. Na pozemku stojí sloup VN 22 kV, a v jeho středové části je vedením VN dotčen, je zde ochranné pásmo vedení. Nicméně díky velikosti parcely, lze umístit stavbu domu. Město Luby se nachází v severovýchodní části okresu Cheb v nadmořské výšce 518 m.n.m. Leží v těsné blízkosti státní hranice s Německem. Jeho poloha vůči významným sídlům je 32 km západně od krajského města Karlovy Vary, 20 km severně od města Cheb, 19 km severozápadně od města Sokolov a 11 km jihozápadně od města Kraslice. Město leží na silnici II. třídy č. 212, která se v Kynšperku nad Ohří napojuje na rychlostní komunikaci R6 Cheb - Karlovy Vary. Město Luby disponují kompletní občanskou vybaveností zahrnující základní a mateřskou školu, poštu, praktického lékaře pro děti i dospělé. Dopravní dostupnost je zajištěna vlakem, autobusem. Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce: Faktické vady: Na pozemku stojí sloup VN 22 kV, a v jeho středové části je vedením VN dotčen, je zde ochranné pásmo vedení. Viz Plán, který je nedílnou přílohou Aukční vyhlášky. Právní vady: Na předmětu dražby neváznou žádná další práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Kritéria výběru Vítěze aukce: Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci: Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky. Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to Budě doplněno v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 20 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000036 / 20
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 1. 09. 2020  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Výtěžek dražby 300 000 Kč
Tržní cena 600 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 50 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Pozemky jsou volně přístupné. Prohlídky předmětu aukce se neorganizují.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
300 000 Kč
Výtěžek dražby
600 000 Kč
Tržní cena
50 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.