Aukce parcely pro stavbu RD, 895 m2, Osečná, okr. Liberec

1 075 000 Kč
Výtěžek dražby
• Pozemek parc. č. 222 o výměře 895 m2 – ostatní plocha; zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na LV č. 144, pro katastrální území Druzcov, obec Osečná, okres Liberec, (dále jen „Předmět aukce“). Popis stavu předmětu aukce: Aukce parcely pro stavbu rodinného domu o výměře 895 m2 se nachází v Druzcově u města Osečná v zastavěné, okrajové severní části obce. Parcela je vysekána od porostu, připravena pro stavbu rekreačního obydlí nebo rodinného domu s výhledem na Ještěd. Z inženýrských sítí je k hranici pozemku přivedena elektřina a voda. Parcela se nachází v území „plochy bydlení individuální“ a výstavba je možná pouze v případě splnění všech zákonných povinností. Ve městě Osečná žije přibližně 1 200 obyvatel. V obci je dobrá občanská vybavenost - základní a mateřská škola, pošta, lékárna, praktický, dětský a zubní lékař. Ve městě není průmyslová výroba. Autobusové zastávky ve směru na Český Dub, Hodkovice nad Mohelkou, Liberec a Stráž pod Ralskem v obci, nejbližší železniční stanice je vzdálena 8 km v obci Křížany. Turisticky zajímavé místo pro výlety pěší i na kole - lázně Kundratice, vrchy s vyhlídkami, skály a Skalní divadlo, rybníky, pomníky, prameny potoků - leží asi 10 km jihozápadně od Liberce na úpatí Ještědsko-kozákovského hřbetu a Ralské pahorkatiny. Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce: Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění Organizátora aukce: Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost. Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce. Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci: Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky. Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 7.6.2022 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000016 / 22
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 17. 05. 2022  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 1 075 000 Kč
Tržní cena 1 873 629 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 11.5.2022 od 15:00 do 15:30
Místo prohlídky je na adrese: Druzcov č.p. 54, GPS: 50.7259139N, 14.9345961E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/rasofapavo. Pozemek je volně přístupný, prohlídky jsou možné individuální bez účasti Organizátora aukce.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
1 075 000 Kč
Výtěžek dražby
1 873 629 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.