Aukce orné půdy, cca 30 tis m2, kú Kaznějov, okr. Plzeň-sever

2 000 000 Kč
Výtěžek dražby
• pozemek parc.č. 754 o výměře 683 m2 – orná půda • pozemek parc.č. 757 o výměře 757 m2 – orná půda • pozemek parc.č. 783 o výměře 1 762 m2 – orná půda • pozemek parc.č. 810/80 o výměře 1 926 m2 – orná půda • pozemek parc.č. 844/33 o výměře 1 763 m2 – orná půda • pozemek parc.č. 844/39 o výměře 804 m2 – orná půda • pozemek parc.č. 848 o výměře 6 190 m2 – orná půda • pozemek parc.č. 849 o výměře 5 512 m2 – orná půda • pozemek parc.č. 850 o výměře 1 942 m2 – orná půda • pozemek parc.č. 882 o výměře 2 572 m2 – orná půda • pozemek parc.č. 925/2 o výměře 426 m2 – trvalý travní porost • pozemek parc.č. 925/5 o výměře 52 m2 – trvalý travní porost • pozemek parc.č. 925/7 o výměře 50 m2 – trvalý travní porost • pozemek parc.č. 925/8 o výměře 787 m2 – trvalý travní porost • pozemek parc.č. 925/9 o výměře 420 m2 – trvalý travní porost • pozemek parc.č. 925/28 o výměře 708 m2 – trvalý travní porost • pozemek parc.č. 1070/23 o výměře 913 m2 – orná půda • pozemek parc.č. 1092/2 o výměře 143 m2 – trvalý travní porost • pozemek parc.č. 1092/3 o výměře 530 m2 – trvalý travní porost • pozemek parc.č. 1216/2 o výměře 1 573 m2 – trvalý travní porost • pozemek parc.č. 1216/18 o výměře 511 m2 – trvalý travní porost • pozemek parc.č. 1216/23 o výměře 47 m2 – trvalý travní porost • pozemek parc.č. 1216/25 o výměře 32 m2 – trvalý travní porost • pozemek parc.č. 1220/29 o výměře 62 m2 – trvalý travní porost; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, na LV č. 1923, pro katastrální území Kaznějov, obec Kaznějov, okres Plzeň-sever, (dále jen „předmět aukce“). Popis stavu předmětu aukce: Jedná se o pozemky 754, 757, 783, 810/80, 844/33, 844/39, 848, 849, 850, 882, 925/2,925/5, 925/7, 925/8. 925/9, 925/28, 1070/23, 1092/3, 1216/18, 1216/23, 1216/25, 1220/29 mimo zastavěnou část obce Kaznějov. Jedná se o pozemky zemědělské vedené jako orná půda a trvalý travní porost. Způsob ochrany nemovitostí – zemědělský půdní fond. Obec Kaznějov – obec Kaznějov, počet obyvatel k 1.1.2017: 3076 – obecná poloha: Plzeň 18 km – poloha v obci: mimo zastavěnou část – okolí nemovitosti: lokalita přírodního rázu, pole – dopravní dostupnost: dobrá – další: základní občanská vybavenost Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce: • Předkupní právo • Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu • Zástavní právo soudcovské • Zástavní právo zákonné • Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti • Nařízení exekuce - Kříž Jan • Omezení dispozičních práv • Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - Kříž Jan • Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Kříž Jan • Zahájení exekuce - Kříž Jan • Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu aukce, protože v souladu s § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu aukce zanikají. Kritéria výběru vítěze aukce: Vítězem aukce se stává účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za nabídku kupní ceny za předmět aukce, přičemž navrhovatel aukce má právo tuto nabídku odmítnout bez uvedení důvodu. Vítěz aukce bude organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda navrhovatel aukce akceptuje jeho nabídku, a to do 3 pracovních dnů ode dne konání aukce. Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci: Pokud byla nabídka Vítěze aukce akceptována, má vítěz aukce povinnost uzavřít s navrhovatelem aukce Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne skončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky. Nedohodnou-li se navrhovatel aukce a vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 29.7.2020 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy k rukám navrhovatele aukce. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000129 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 14. 07. 2020  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Výtěžek dražby 2 000 000 Kč
Tržní cena 530 211 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 100 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Prohlídky předmětu aukce je možné po předchozí domluvě s Organizátorem aukce na tel 257 313 330, nebo email
info@drazby.cz.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
2 000 000 Kč
Výtěžek dražby
530 211 Kč
Tržní cena
100 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.