Aukce orné půdy a vinic, cca 1800 m2, kú Zlechov, okr. Uherské Hradiště

46 100 Kč
Výtěžek dražby
• pozemek par. č. 163/1 o výměře 251 m2, orná půda • pozemek par. č. 163/2 o výměře 476 m2, orná půda • pozemek par. č. 163/3 o výměře 1095 m2, vinice; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, na LV č. 2047, pro katastrální území Zlechov, obec Zlechov, okres Uherské Hradiště. (dále jen „předmět aukce“). Popis stavu předmětu aukce: Pozemek par. č. 163/1 o výměře 251 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda. Pozemek je porostlý náletovými porosty a není hospodářsky využíván. Stavby se na pozemku nenacházejí. Pozemek se nachází jižně od zastavěné části obce Zlechov, mimo zastavěné území obce, při komunikaci I/50 (při jejím jižním okraji). V okolí se nacházejí převážně zemědělské pozemky. Přístup je řešen po nezpevněné komunikaci. Pozemek par. č. 163/2 o výměře 476 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda. Pozemek je porostlý náletovými porosty a není hospodářsky využíván. Stavby se na pozemku nenacházejí. Pozemek se nachází jižně od zastavěné části obce Zlechov, mimo zastavěné území obce, při komunikaci I/50 (při jejím severním okraji). V okolí se nacházejí převážně zemědělské pozemky. Přístup je řešen po nezpevněné komunikaci. Pozemek par. č. 163/3 o výměře 1 095 m2 je v katastru nemovitostí veden jako vinice. Pozemek je porostlý náletovými porosty a není hospodářsky využíván, vinná réva se na pozemku nenachází. Stavby se na pozemku nenacházejí. Pozemek se nachází jižně od zastavěné části obce Zlechov, mimo zastavěné území obce, při komunikaci I/50 (při jejím severním okraji). V okolí se nacházejí převážně zemědělské pozemky. Přístup je řešen po nezpevněné komunikaci. Dle územního plánu obce Zlechov se jedná ve všech případech o plochy zemědělské. Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce: • Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti • Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Bilíková Stanislava • Zahájení exekuce - Bilíková Stanislava Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu aukce neovlivňují hodnotu předmětu aukce, protože v souladu s § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu aukce zanikají. Kritéria výběru vítěze aukce: Vítězem aukce se stává účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za nabídku kupní ceny za předmět aukce, přičemž navrhovatel aukce má právo tuto nabídku odmítnout bez uvedení důvodu. Vítěz aukce bude organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda navrhovatel aukce akceptuje jeho nabídku, a to do 3 pracovních dnů ode dne konání aukce. Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci: Pokud byla nabídka Vítěze aukce akceptována, má vítěz aukce povinnost uzavřít s navrhovatelem aukce Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne skončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky. Nedohodnou-li se navrhovatel aukce a vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 4.11.2019 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 5 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy k rukám navrhovatele aukce. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000092 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 24. 10. 2019  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 46 100 Kč
Tržní cena 29 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 1 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Pozemky jsou volně přístupné, a proto se prohlídky neorganizují.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
46 100 Kč
Výtěžek dražby
29 000 Kč
Tržní cena
1 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.