Aukce nepojízdného Opelu Frontera 2,2 DTI 4x4 2000 edition

13 000 Kč
Výtěžek dražby
Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL, značky: OPEL, obchodní označení: FRONTERA VAV 2,2 DTI ESTA, kategorie vozidla: N1, typ: AA11A, RZ: 6E49285, datum 1. registrace vozidla: 1.12.2000, VIN: W0L06BG761V602568, zdvih. objem: 2 171 ccm, výkon: 85 kW, palivo: NM, typ motoru: Y22DTH, směrnice EHS/ES: 1999/102A - EURO3, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: MAN, barva: ČERNÁ METALÍZA, karoserie: DODÁVKOVÁ 5 DV., spojovací zařízení: A50-X, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 11.9.2019, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů a skutečný stav km není znám, (dále jen „předmět aukce“). Popis stavu předmětu aukce: Mimořádná výbava automobilu Opel Frontera 2,2 DTI 4x4 2000 edition Klimatizace, boční nášlapy a přední rám, střešní nosič, přídavná přední světla První registrace automobilu byla na území ČR, automobil je nepojízdný z důvodu vady motoru, stav odpovídá stáří a zhoršené údržbě. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1945/004/21. Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce: Na předmětu aukce neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění Organizátora aukce: Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost. Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce. Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Kritéria výběru Vítěze aukce: Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání – nabídl nejvyšší kupní cenu za předmět aukce. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 15 dnů ode dne konání aukce. Marné uplynutí této lhůty se považuje za akceptaci nabídky Vítěze aukce Navrhovatelem. Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 15 dnů ode dne konání aukce. Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci: Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Kupní smlouvu na předmět aukce, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Kupní smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky. Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Předmětné smlouvy v poslední den lhůty pro její uzavření, a to 24.3.2022 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě 45 dnů od provedení aukce k rukám navrhovatele způsobem stanoveném v Kupní smlouvě. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na odměnu Organizátora aukce. Předání předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000006 / 22
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 22. 02. 2022  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 13 000 Kč
Tržní cena 12 500 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 100 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Organizované prohlídky předmětu aukce se neprovádějí. Organizované prohlídky předmětu aukce se neprovádějí. Po předchozí domluvě je možná prohlídka na adrese: Květnového vítězství 20/83, 149 00 Praha 11 - Háje, GPS: 50.0359644N, 14.5241256E.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
13 000 Kč
Výtěžek dražby
12 500 Kč
Tržní cena
100 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.