Aukce 2/3 domu s třemi bytovými jednotkami Praha, Šeberov

7 900 000 Kč
Výtěžek dražby
Nemovité věci včetně faktických součástí, příslušenství a přípojek inženýrských sítí (vody, elektřiny, plynu, kanalizace, aj), a to: Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2/3 vzhledem k celku na pozemcích a stavbách v katastrálním území Šeberov: • Pozemek parc. č. 475 o výměře 433 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Šeberov, č.p. 59, rodinný dům, stavba stojí na pozemku p.č. 475; • Pozemek parc. č. 476 o výměře 426 m2 – zahrada; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 345, pro katastrální území Šeberov, obec Praha, okres Hlavní město Praha, (dále jen „Předmět aukce“). Popis stavu předmětu aukce: Aukce podílu ve výši 2/3 na rodinném domě v atraktivní lokalitě Praha 4, Šeberov, ul. Pod rozvodnou. Jedná se o rodinný dům s garáží na pozemku o celkové rozloze 859 m2. Dům je napojen na veřejnou kanalizaci, elektřinu, vodovod a plyn. Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. V domě jsou situovány tři bytové jednotky (2+1, 2+1 a 3+1) s celkovou užitnou plochou 165 m2. V přízemí se nachází dvě bytové jednotky 2+1 (každá dispozičně 2 pokoje, kuchyně, koupelna, wc a předsíň). Ve 2. nadzemním podlaží se nachází bytová jednotka 3+1 (Kuchyně, 3 pokoje, koupelna, wc, spíž, schodiště) s možností využití prostorné půdy. Každá bytová jednotka má samostatný vstup. Dům je vytápěn plynovým kotlem. Nemovitosti se nachází v klidné lokalitě původní zástavby s velmi dobrou dopravní dostupností do centra města (metro, bus). Kompletní občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti. Faktické vady: viz odborný odhad č. T/18/M/18/2022 ze dne 28.2.2022 Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce: Právní vady: viz LV č. 345, pro kú. Šeberov Změna výměr obnovou operátu - povinnost k parcelám č. 475 a č. 476 Na předmětu aukce neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění Organizátora aukce: Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost. Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce. Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Kritéria výběru Vítěze aukce: Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 dnů ode dne konání aukce. Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 dnů ode dne konání aukce. Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci: Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky. Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 06.05.2022 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000005 / 22
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 21. 04. 2022  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebylo učiněno podání
Výtěžek dražby 7 900 000 Kč
Tržní cena 8 000 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 200 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 24.03.2022 od 10:00 do 10:30
2. termín 04.04.2022 od 15:00 do 15:30
3. termín 19.04.2022 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Pod Rozvodnou č.p. 59, 149 00 Praha - Šeberov, GPS: 50.0174089N, 14.5101081E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/dovecezona.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
7 900 000 Kč
Výtěžek dražby
8 000 000 Kč
Tržní cena
200 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.