Prodej pozemku/zahrady 297 m2, Brno Popůvky, opakovaná dražba

190 000 Kč
Výtěžek dražby
Označení předmětu dražby:
Nemovitá věc včetně faktických součástí a příslušenství, a to:
• Pozemek parc. č. 1351/2 o výměře 297 m2 - zahrada;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, na LV č. 773, pro katastrální území Popůvky u Brna, obec Popůvky, okres Brno-venkov,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Jedná se o pozemek p.č. 1351/2 – zahrada, v obci Popůvky, okres Brno-venkov, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Popůvky. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem přes nezpevněné pozemky ve vlastnictví různých subjektů (přístup není po právní stránce zajištěn).
Dle informací ČSÚ se v obci Popůvky nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.
Dle platného územního plánu obce Popůvky je pozemek zahrnut v plochách jako: „Ri - rekreace individuální“. Na pozemku se nacházejí náletové dřeviny plevelného charakteru.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
• Zákaz zatížení
• Zástavní právo smluvní
• Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
• Zahájení exekuce - Ing. Pavelka Milan
• Změna výměr obnovou operátu
• Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého
• Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.
Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.


Ochrana osobních údajů

Ceník služeb Dražebníka


Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000029/23
Druh nabídky Veřejná dražba - dobrovolná, opakovaná dražba
Datum dražby 22. 06. 2023  11:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebylo učiněno podání
Výtěžek dražby 190 000 Kč
Tržní cena 285 000 Kč
Minimální příhoz 1 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 13.06.2023 od 14:00 do 14:30
2. termín 19.06.2023 od 11:00 do 11:30
Místo prohlídky je na adrese: cca 40 m od stavby Popůvky č. ev. 198, GPS: 49.1891975N, 16.4914294E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/mohavovuro
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
190 000 Kč
Výtěžek dražby
285 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.