Prodej pozemku 6 m2 Brno Řečkovice

7 370 Kč
Výtěžek dražby

Označení předmětu dražby:
Nemovitá věc včetně faktických součástí, příslušenství, a to:
• Pozemek parc. č. 1014/2, o výměře 6 m2 – ostatní plocha;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, na LV č. 8801, pro katastrální území Řečkovice, obec Brno, okres Brno – město,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Předmět dražby o výměře 6 m2 leží v severní části města Brna, Městská část Brno-Řečkovice, v ulici Palackého třída, v sousedství čerpací stanice MOL a objektu společnosti Stavotes spol. s r.o., Palackého třída 1171/178. Přístup k pozemku je přímo z ulice Palackého třída, konkrétně se jedná o pozemek parc.č. 1013/1, který je ve vlastnictví statutárního města Brna. Pozemek je rovinný a je porostlý trávou.
Dle územního plánu města Brna se pozemek nachází ve funkčním využití ploch SO 1.0 – smíšené plochy obchodu a služeb.
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora je městská část rozkládající se na severu statutárního města Brna. Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora má veškerou městskou infrastrukturu a občanskou vybavenost.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
• Vlastníkem předmětu dražby je Česká republika; Právo hospodařit s majetkem státu má: Jihomoravské dřevařské závody Brno, v likvidaci, Jezuitská 14/13, Brno- město, 602 00 Brno, IČO: 00014079 – viz LV č. 8801, k.ú. Řečkovice.
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Ochrana osobních údajů
Ceník služeb Dražebníka

Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000045/23
Druh nabídky Veřejná dražba - dobrovolná
Datum dražby 31. 08. 2023  10:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 7 370 Kč
Tržní cena 6 870 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 09.08.2023 od 14:00 do 14:30
2. termín 15.08.2023 od 14:00 do 14:30
Místo prohlídky je na adrese: u čerpací stanice MOL – budova č. ev. 1182, 612 00 Brno – Řečkovice, GPS: 49.2361561N, 16.5871556E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kunugozolu.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
7 370 Kč
Výtěžek dražby
6 870 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.