Prodej pozemku 515 m2, Nový Telečkov, Třebíč

45 000 Kč
Výtěžek dražby

Označení a podpis předmětu aukce:
Spoluvlastnický podíl id. 1/2 na nemovité věci včetně faktických součástí, příslušenství, a to:
• Pozemku parc. č. 54/1 o výměře 515 m2 – trvalý travní porost;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, na LV č. 250, pro katastrální území Nový Telečkov, obec Nový Telečkov, okres Třebíč,
(dále jen „Předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Id. podíl na pozemku parc.č. 54/1 o výměře 515 m2 se nachází na západním okraji obce Nový Telečkov. Přístup je zajištěn z místní veřejné asfaltové komunikace ve vlastnictví obce Nový Telečkov. Pozemek je mírně svažitý a nachází se u bytového domu č.p. 33, je oplocený a na pozemku se nachází travní porost, z části jsou na pozemku záhonky. Pozemek není napojen na žádné inženýrské sítě.
Vesnička Nový Telečkov se nachází 16 km severně od Třebíče ve východní části Českomoravské vrchoviny a cca 10 km jižně od města Velké Meziříčí. Z infrastruktur je vesnice vybavena vodovodem a kanalizací bez napojení na čističku odpadních vod. Dle územního plánu obce se pozemek nachází v návrhu na ploše funkčního využití ploch - Rr - plochy rekreace - rodinná a individuální rekreace. Pozemek tvoří travnatá plocha využívaná k zahradničení či jako plocha k rekreaci.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
• Právní vady: viz LV č. 250, pro kú. Nový Telečkov
• Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
• Nařízení exekuce - Valík Roman
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Valíková Leona
• Zahájení exekuce - Valík Roman
• Zahájení exekuce - Valíková Leona

Upozornění Organizátora aukce:
Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce.
Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.
Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 21.3.2023 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci.
Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.

Ochrana osobních údajů
Ceník služeb Organizátora aukce

Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000051/22
Druh nabídky Aukce
Datum dražby 28. 02. 2023  11:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 45 000 Kč
Tržní cena 125 000 Kč
Minimální příhoz 5 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Prohlídky se neorganizují.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
45 000 Kč
Výtěžek dražby
125 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.