Podíl 5/12 na garáži ve Dvoře Králové

136 500 Kč
Výtěžek dražby

Označení a popis předmětu aukce:
Spoluvlastnický podíl id. 5/12 na nemovité věci včetně faktických součástí a příslušenství, a to:
• Pozemku parc. č. St. 2712 o výměře 23 m2 – zastavěná plocha a nádvoří; součástí je stavba: bez č.p. / č.e., garáž; stavba stojí na pozemku parc. č. St. 2712;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, na LV č. 3000, pro katastrální území Dvůr Králové nad Labem, obec Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov,
(dále jen „Předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Předmětem aukce je podíl 5/12 na parc. č. st. 2712 o výměře 23 m2 v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je podíl 5/12 na nepodsklepené přízemní řadové garáži o zastavěné ploše 22,20 m2, která je součástí bloku garáží přístupných z ulice Raisova ve Dvoře Králové nad Labem. Svým umístěním se jedná o řadovou garáž vnitřní. Dle dostupných údajů byla garáž kolaudována v roce 1975 a stáří je tedy 47 let.
Nosné svislé konstrukce jsou zděné z cihel, střecha mírně pultová s lepenkovou krytinou, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky hladké, vnější omítky vápenocementové, betonová podlaha, ocelová otevíravá vrata, elektroinstalace.
Celkový stavebně technický stav garáže odpovídá již poměrně vyššímu stáří s odpovídajícím opotřebením. Údržba je na průměrné úrovni.
Garáž se nachází v jižní okrajové části města, v bloku dalších obdobných garáží umístěných v rovinatém terénu s přístupem z ulice Raisova. V okolí garáží se nachází převážně rodinné domy, ze severovýchodní strany pak přiléhá skladový areál.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
• Právní vady: viz LV č. 3000, pro kú. Dvůr Králové nad Labem
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu aukce neovlivňují hodnotu předmětu aukce, protože v souladu s § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu aukce zanikají.

Upozornění Organizátora aukce:
Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce.
Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.
Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Kupní smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Kupní smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Kupní smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 09.10.2023 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Kupní smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne ukončení aukce.
Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.

Ochrana osobních údajů
Ceník služeb Dražebníka

Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000015/23
Druh nabídky Aukce
Datum dražby 7. 09. 2023  11:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebylo učiněno podání
Výtěžek dražby 136 500 Kč
Tržní cena 136 500 Kč
Minimální příhoz 1 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Prohlídky předmětu aukce se neorganizují.
Místo prohlídky je na adrese: ulice Raisova, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, GPS: 50.4189289N, 15.8143664E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/davulefulo.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
136 500 Kč
Výtěžek dražby
136 500 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.