Opakovaná dražba vybavení prodejny sportovních potřeb za 10 % ceny. Možnost odpočtu DPH.

25 500 Kč
Výtěžek dražby
Soubor movitého majetku: Vybavení prodejny se sportovním oblečením dlužníka: Rybáksport, s.r.o. dle Soupisu majetkové podstaty ze dne 8.3.2016, zapsané pod položkou 3 až 19, zveřejněno v insolvenčním rejstříku pod B-13. (dále jen „předmět dražby“). Popis stavu předmětu dražby: Vybavení prodejny představují tyto položky: • pokladní systém, rok pořízení 2008 • PC vybavení, rok pořízení 2008 • lednice s mrazáčkem ACG Öko Santo • kartotéka, 3 šuplíky • 2x kancelářská žídle • fax HP-officejet ALL-INONE • server box • pult kasový, 3,6 m, rok pořízení 2009 • pult servis, 2,5 m, rok pořízení 2009 • pult za kasu, 1,7 m, rok pořízení 2009 • převlékací kabiny, 2 kusy, rok pořízení 2009 • 9ks textilní gondola krátká, rok pořízení 2008 • 8 ks samostatně stojící regály na obuv, rok pořízení 2008 • 5 ks oboustraně stojící regál k výloze, rok pořízení 2008 • 8 ks regál samostatně stojící, 0,625 m rok pořízení 2008 • 11 kusů přístěný regál se soklem, rok pořízení 2008 • 16 kusů přístěný regál, 0,625 m, rok pořízení 2008 • 1x prodejní koš 75 x 75 cm • 1x reklamní stojan do A Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovali jeho hodnotu. Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby, stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu uskladnění a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 000 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětudražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000038 / 16
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 27. 09. 2016  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 25 500 Kč
Tržní cena 130 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 15. 9. 2016 od 9:30 do 10:00.
2. termín 22. 9. 2016 od 9:30 do 10:00.
Místo prohlídky je na adrese: Tovární 220, Žebrák. Prohlídky v jiném termínu si je možné domluvit na tel 257 22 33 22.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
25 500 Kč
Výtěžek dražby
130 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.