Opakovaná dražba bývalé pivnice s pozemkem 1 162 m2, Komořany u Mostu

1 145 000 Kč
Výtěžek dražby
Nemovité věci včetně faktických součástí, příslušenství a přípojek inženýrských sítí (vody, elektřiny), a to: • pozemek parc. č. St. 89/2 o výměře 489 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, bydlení bez LV; • pozemek parc. č. St. 95 o výměře 426 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Komořany, č.p. 89, bydlení; • pozemek parc. č. 1082/277 o výměře 22 m2 - ostatní plocha; • pozemek parc. č. 1082/280 o výměře 36 m2 – ostatní plocha; • pozemek parc. č. 2779 o výměře 189 m2 – ostatní plocha; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, na LV č. 548, pro katastrální území Komořany u Mostu, obec Most, okres Most; (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Objekt bývalé pivnice č.p. 89 je dvoupodlažní stavba s prázdným půdním prostorem, nacházející se na pozemku parcel. č. St. 95, obec Most, katastrální území Komořany u Mostu, naproti vjezdu do tepelné elektrárny Komořany. Nemovitost je opuštěná a tento stav dle ústního sdělení trvá cca 3-4 roky. Jedná se o objekt původní pivnice, na které byly zahájeny dílčí stavební úpravy, do fáze hrubé stavby, které nebyly dokončeny ani zakonzervovány. Do objektu lze vcházet a chátrá. V části přízemí je patrný vchod do podzemního podlaží (nezjištěna velikost) kde je vidět hladina spodní vody. Nosná konstrukce objektu je zděná, střecha sedlová, krytina betonové tašky, neúplné klempířské konstrukce, okna plastová, schody betonové. Zdivo má omítky, podlahy jsou hrubé betonové. Původní objekt je starý cca 120 roku, úpravy zřejmě pocházejí z roku 2002 - 2003. Stavba je bez údržby, v dosti zanedbaném stavu, technický stav je nevyhovující. Z boku je přistaven dvoupodlažní objekt, jde o hrubou stavbu s provizorní živičnou krytinou. Nosná konstrukce objektu je zděná, schody betonové. Zdivo má omítky, podlahy jsou hrubé betonové, jiné vybavení není. Stáři se předpokládá cca 18 roku, přístavba zřejmě pochází z roku 2002 - 2003. Stavba je nedokončená, bez údržby, v zanedbaném neuspokojivém stavu, technický stav je nevyhovující. Dostupnost inženýrských sítí - napojení inženýrských sítí lze provést na elektřinu, vodovod a dešťovou kanalizaci. Splašková kanalizace je svedena do septiku, nezjištěné velikosti. Na pozemku parc.č. St. 89/2 dle výpisu z katastru nemovitostí má stát stavba bez čp/če – objekt k bydlení bez LV. Tato stavba byla v minulosti odstraněna a nedošlo k oznámení jejího zániku katastrálnímu úřadu. Tato stavba není ve vlastnictví dlužníka a není předmětem dražby. Více informací naleznete ve znaleckém posudku č. 4608-23-2021. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: • Zástavní právo smluvní Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00, Praha 4, RČ/IČO: 45244782; • Zákaz zcizení a zatížení pro Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00, Praha 4, RČ/IČO: 45244782; Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč, pak nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000073 / 21
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 2. 11. 2021  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 1 145 000 Kč
Tržní cena 1 610 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 20.10.2021 od 14:00 do 14:30
2. termín 26.10.2021 od 11:00 do 11:30
Místo prohlídky je na adrese: Třebušická 89, Most- Komořany, GPS: 50.5270506N, 13.5725961E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/hobusacera.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
1 145 000 Kč
Výtěžek dražby
1 610 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.