Frézka FB 40H, plocha stolu 560x1800 mm, příčný pohyb stolu 430 mm

33 000 Kč
Výtěžek dražby
Frézka FB 40H, rok výroby 1983, výrobní číslo 46852, plocha stolu 560x1800 mm, příčný pohyb stolu 430 mm, podélný pohyb stolu 1250 mm, svislý pohyb stolu 475 mm.

Popis stavu předmětu dražby:
Jedná se o použitou frézku FB 40H, rok výroby 1983, výrobní číslo 46852, plocha stolu 560x1800 mm, příčný pohyb stolu 430 mm, podélný pohyb stolu 1250 mm, svislý pohyb stolu 475 mm.
Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby, stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu uskladnění a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout.
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovali jeho hodnotu.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000063 / 16
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 1. 12. 2016  11:00
Místo dražby www.realdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Výtěžek dražby 33 000 Kč
Tržní cena 65 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 18.11.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod
2. termín 24.11.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod
3. termín 1.12.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod
Místo prohlídky se stanovuje před budovou, kde se předmět dražby nachází, tedy na adrese: výrobní areál BIZEMA s.r.o.
Strážnická 3976, 276 01 Mělník, kontaktní osoba p. Pekař, tel: 602 213 442, 315 650 515.
Dokumenty k dražbě
Dokumenty k dražbě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
33 000 Kč
Výtěžek dražby
65 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.