Dražba zemědělských staveb 2432 m2, Žalany, okr. Teplice

315 600 Kč
Výtěžek dražby
Soubor nemovitého majetku včetně faktických součástí, příslušenství, a to: • stavba Lelov č.p. 40, na pozemku p.č. st. 328, způsob ochrany: Chráněná krajinná oblast II.-IV.zóna; • stavba bez č.p. / č.ev., zemědělská stavba, na pozemku p.č. st. 330, způsob ochrany: Chráněná krajinná oblast II.-IV.zóna; • stavba bez č.p. / č.ev., zemědělská stavba, na pozemku p.č. st. 327, způsob ochrany: Chráněná krajinná oblast II.-IV.zóna; • stavba bez č.p. / č.ev., zemědělská stavba, na pozemku p.č. st. 329, způsob ochrany: Chráněná krajinná oblast II.-IV.zóna; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na LV č. 342, pro katastrální území Žalany, obec Žalany, okres Teplice; (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: 1. Zemědělský areál Lelov - odchovna selat na pozemku parc.č. 327 Odchovna selat se nachází v severní části zemědělského areálu a jedná se o první objekt od vjezdu do areálu. Stavebně se jedná o volně stojící přízemní objekt bez podsklepení a půdního prostoru. Horní stavba je montovaná z panelů na bázi dřevní hmoty, plošných. Nosný systém je z dřevěných sloupů a dřevěných příhradových vazníků se střechou sedlovou s krytinou na vlašské vazbě. Stavba dřevěné konstrukce - dřevěné lepené sloupy a vazníky, kotvení do železobetonových patek, střecha sedlová s krytinou z osinkocementových vlnovek, vnější a vnitřní úpravy povrchů včetně podhledů stropů deskami na bázi dřeva, osazeny dřevěné dveře a dřevěná zdvojená okna, podlahy betonové s pozůstatky po původní technologii. Stavba původně pro zemědělství - živočišnou produkci, nyní užívána pro výrobu, stáří cca 31 let. Současným uživatelem provizorně upravená na truhlářskou dílnu. Po dobu trvání stavby převážně zanedbaná údržba, stavba vykazuje množství závad a je vzhledem ke svému konstrukčnímu provedení spíše na hranici životnosti u mnoha konstrukcí (zejména zatékání střechou - praskající osinkocementové šablony, žlaby a svody doplněné současným uživatelem, stejně provizorní elektroinstalace, uhnilé obvodové stěny ve spodní části, uhnilé vnitřní a vnější obklady stěn, dožilé výplně otvorů). Množství chybějících nebo již nefunkčních konstrukcí. 2. Zemědělský areál Lelov - pavilon pro březí a jalové prasnice na pozemku parc. č. 328 Původně hala dřevěné konstrukce s částečným podsklepením - dřevěné lepené sloupy a vazníky, kotvení do železobetonových patek, střecha sedlová s krytinou z osinkocementových šablon, vnější a vnitřní úpravy povrchů včetně podhledů stropů deskami na bázi dřeva, pozůstatky podlah převážně betonových s pozůstatky po původní technologii. Stavba původně pro zemědělství - živočišnou produkci (nyní v ocenění uvažována jako součást areálu výroby) stáří cca 31 roků, převážně již demolovaná pouze se zbytky základů, v menší části pozůstatky haly (2 moduly) a rovněž v menší části původní haly (rovněž 2 moduly a navazující část) s úpravou současným uživatelem na rodinný dům (toto zhodnocení vlastníkem pozemku není v ocenění uvažováno). Po dobu trvání stavby převážně zanedbaná údržba, stavba převážně již neexistující, zbytky vykazující množství závad a některé jsou na hranici jejich životnosti. 3. Zemědělský areál Lelov - sklad na pozemku parc. č. 329 Spíše přístřešek vestavěný mezi stavby na pozemcích parc.č. St. 330 a St. 243/1, s částečným obezděním, pultovou střechou z kovových vazníků, s krytinou z osinkocementových šablon. 4. Zemědělský areál Lelov - sklad na pozemku parc.č. 330 Budova skladu, zděná, s pultovou střechou s krytinou z osinkocementových šablon, vnější a vnitřní úpravy povrchů vápennou omítkou hladkou nebo hrubou, osazeny dřevěné dveře a dřevěná jednoduchá okna s mřížemi, podlaha betonová. Stavba pro skladování stáří cca 61 let. Po dobu trvání stavby převážně zanedbaná údržba, stavba s propadlou nebo provizorně podepřenou střechou, zbytky ostatních konstrukcí vykazují množství závad a jsou prakticky dožilé. Stavba ve stavebně - technickém stavu neumožňujícím pronájem. 5. Venkovní úpravy Příslušenstvím ke stavbám hlavním jsou tyto venkovní úpravy: přípojky na inženýrské sítě, žumpy, zpevněné plochy živičné, panelové a monolitických betonů, venkovní schody, ploty, plotová vrata, vrátka a další. Venkovní úpravy jsou převážně na nebo za hranicí předpokládané životnosti. Lelov je malá vesnice, část obce Žalany v okrese Teplice. Nachází se asi 1 km na jih od Žalan. V roce 2009 zde bylo evidován o 36 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 57 obyvatel. Lelov leží v katastrálním úze mí Žalany o výměře 6,34 km2. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: • Věcné břemeno vstupu k provedení oprav, č.j. V-3145/2007-509 • Zákonné předkupní právo vlastníka pozemků, na kterých se stavby nachází. • Prohlášení konkursu podle zákona o konkursu a vyrovnání - Zemědělské družstvo Žalany Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách a zákona č. 328/1991 Sb. Zákona o konkurzu a vyrovnání s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000093 / 20
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 22. 04. 2021  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 315 600 Kč
Tržní cena 473 344 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 19.4.2021 od 10:30 do 11:00
2. termín 20.4.2021 od 10:30 do 11:00
Místo prohlídky je na adrese: Černčická 40, 415 01 Žalany – Lelov, GPS: 50.5803219N, 13.9115275E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/femesovonu
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
315 600 Kč
Výtěžek dražby
473 344 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.