Dražba zásob - obklady, bordury, sanita za 1/6 ceny

151 000 Kč
Výtěžek dražby
Úhrnkem zásoby dlužníka PROSTAVO, spol. s.r.o. dle soupisu majetkové podstaty ze dne 14. 11. 2011, zapsané pod položkou č. 3, zveřejněno v insolvenčním rejstříku pod B-14 a příloha s podrobným soupisem zásob v nákupních cenách pod B-15 nacházející se na adrese U Obecního lesa 3175, Česká Lípa. (dále jen „předmět dražby“). Zásoby jsou zejména: keramické obklady, keramické bordury, sprchové kouty, vaničky ke sprchovým koutům, drobná sanita, vodovodní baterie, vodinstalační materiál. Přesný položkový soupis naleznete v insolvenčním rejstříku dlužníka PROSTAVO, spol. s.r.o. pod položkou B-15 nebo u dražebníka. Popis stavu předmětu dražby: Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby ani úplnost soupisu, stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu jeho uskladnění a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 000 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby. Dražební jistota, kterou vydražitel uhradil před započetím dražby, se započítává na odměnu dražebníka a cenu dosaženou vydražením.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000030 / 16
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 16. 08. 2016  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 151 000 Kč
Tržní cena 597 929 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 9. 8. 2016 od 9:30 do 10:00
2. termín 16. 8. 2016 od 9:30 do 10:00
Místo prohlídky je na adrese: U Obecního lesa 3175, Česká Lípa.
Prohlídky v jiném termínu si je možné domluvit na tel 257 22 33 22.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
151 000 Kč
Výtěžek dražby
597 929 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.