Dražba Zakružovačky profilů a Hydraulického lisu vč. agregátu

44 000 Kč
Výtěžek dražby
Soubor movitých věcí: A) Zakružovačka profilů B) Hydraulický lis včetně agregátu, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: A) Zakružovačka profilů je atypický stroj určen pro zakružování důlních ocelových výztuží. Stroj vyžaduje minimálně střední opravu. Výrobní číslo: není známo Typ stroje: OP 5 Odhad stáří: cca 25 let Výrobce: pravděpodobně Strojferr s.r.o. Frýdlant nad Ostravici Výkon stroje: 45 kW Zpracované profily: K-21. K-24. K-27. K-27. P-28. TH29 (jedná se o důlní ocelové výztuže) Max plastický modul průřezu profilu: 132.2 cm3 Max ohybový moment 80 000 Nm Maximální poloměr ohybu profilu: I 000 mm Použitý elektromotor: COM 225 M 0.4, 1470 otáček/min. Provozní napětí: 500 nebo 380 V Celková hmotnost stroje: 6445 Kg B) Hydraulický lis vč. agregátu je ve špatném technickém stavu, vyžadujícím generální opravu, hlavní části jsou zrezivělé, hadice jsou zpuchřelé, hydraulický agregát je bez repase nepoužitelný, chybí bezpečnostní prvky. Výrobní číslo: není známo Výrobce: nepodařilo se zjistit Odhad stáří: cca 40 let Nebyla možnost ověření funkčnosti strojů, odpojeny od elektrické sítě. Na zařízeních chybí štítky s uvedením typu strojů, výrobními čísly a ostatními technickými parametry, chybí podrobná technická dokumentace. Obě zařízení jsou v technickém stavu odpovídajícímu jejich stáří a opotřebení a jsou dosti technicky zastaralé, bez řídících počítačových systémů a jiných moderních prvků. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000058 / 21
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 3. 02. 2022  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 44 000 Kč
Tržní cena 317 800 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 25.01.2022 od 14:00 do 14:30
2. termín 31.01.2022 od 09:00 do 09:30
Místo prohlídky je na adrese: Průmyslový park Karviná, Závodní 540/51, 735 06 Karviná, GPS: 49.8624928N, 18.5451931E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/lenudajuza.
Bližší podrobnosti k prohlídkám a jejich organizaci poskytne p. Sehnal na tel. + 420 731 017 413.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
44 000 Kč
Výtěžek dražby
317 800 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.