Dražba vybavení prodejny sportovních potřeb za 10 % ceny. Možnost odpočtu DPH.

36 000 Kč
Výtěžek dražby
Soubor movitého majetku: Vybavení prodejny se sportovním oblečením dlužníka: Rybáksport, s.r.o. dle Soupisu majetkové podstaty ze dne 8.3.2016, zapsané pod položkou 3 až 19, zveřejněno v insolvenčním rejstříku pod B-13. (dále jen „předmět dražby“).

Popis stavu předmětu dražby:

Vybavení prodejny představují tyto položky:
• pokladní systém, rok pořízení 2008
• PC vybavení, rok pořízení 2008
• lednice s mrazáčkem ACG Öko Santo
• kartotéka, 3 šuplíky
• 2x kancelářská žídle
• fax HP-officejet ALL-INONE
• server box
• pult kasový, 3,6 m, rok pořízení 2009
• pult servis, 2,5 m, rok pořízení 2009
• pult za kasu, 1,7 m, rok pořízení 2009
• převlékací kabiny, 2 kusy, rok pořízení 2009
• 9ks textilní gondola krátká, rok pořízení 2008
• 8 ks samostatně stojící regály na obuv, rok pořízení 2008
• 5 ks oboustraně stojící regál k výloze, rok pořízení 2008
• 8 ks regál samostatně stojící, 0,625 m rok pořízení 2008
• 11 kusů přístěný regál se soklem, rok pořízení 2008
• 16 kusů přístěný regál, 0,625 m, rok pořízení 2008
• 1x prodejní koš 75 x 75 cm
• 1x reklamní stojan do A

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovali jeho hodnotu.

Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby, stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu uskladnění a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. V oděmně je již zahrnuto DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětudražby: 0 Kč

K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby.

Dražební jistota, kterou vydražitel uhradil před započetím dražby, se započítává na odměnu dražebníka a cenu dosaženou vydražením.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000022 / 16
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 16. 08. 2016  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončené - zmařená dražba
Výtěžek dražby 13 000 Kč
Tržní cena 130 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na 11. 8. 2016 od 10:00 do 10:30. Místo prohlídky je na adrese: Tovární 220, Žebrák. Prohlídky v jiném termínu si je možné domluvit na tel 257 22 33 22.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
36 000 Kč
Výtěžek dražby
130 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.