Dražba úrovňové silniční váhy SCHENCK DFT-E, odpočet DPH

66 000 Kč
Výtěžek dražby
použitá silniční váha SCHENCK DFT-E, umístěná v areálu Horní huť 419, 696 03 Dubňany, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Kompletní váha pro silniční vozidla je vyrobena z betonových dílů a vybavena snímači zatížení s torzními kruhovými deformačními členy. Mostová váha je silniční váha určená pro statické vážení vozidel a nákladu. Uvedená varianta v úrovňovém provedení se skládá ze dvou vážných mostů, podepřených na šesti snímačích zatížení. Vážní mosty jsou vsazeny do prefabrikované základové vany. Snímače zatížení zn. Schenck s kruhovým deformačním členem garantují metrologické parametry. Snímače jsou hermeticky zapouzdřené, krytí IP 67. Jedná se o obslužnou váhu. Vážní prostor s programovým vybavením PC zajišťuje jednoduchou obsluhu. Použitý hardware, stabilní software a dálková diagnostika zajišťuje provozní spolehlivost. Celková délka 18 metrů, šířka 3 metry, váživost do 60 tun. Třída přesnosti při vážení se řídí dle ČSN EN 45501. Váha vyžaduje servisní prohlídku, stav odpovídá stáří. Vykazuje známky provozního opotřebení. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 3096/093/ 2019 Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 7 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a tato je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000046 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 22. 10. 2019  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 66 000 Kč
Tržní cena 132 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 4.10.2019 od 12:30 do 13:00
2. termín 11.10.2019 od 11:30 do 12:00
Místo prohlídky je na adrese: Horní huť 419, 696 03 Dubňany, okres Hodonín, GPS: 48.9280864N, 17.0881461E, odkaz na mapy.cz:
https://mapy.cz/s/3wUnJ
Cenové podmínky
Cenové podmínky
66 000 Kč
Výtěžek dražby
132 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.