Dražba rekreační chaty Pláně, okr. Plzeň-sever

1 050 000 Kč
Výtěžek dražby
Nemovité věci včetně faktických součástí, příslušenství, a to: • pozemek parc. č. St. 112 o výměře 62 m2 – zastavěná plocha a nádvoří; na pozemku stojí stavba: Vrážné, č.e. 45, rod. rekr; • pozemek parc. č. 1192/19 o výměře 326 m2 – ostatní plocha; • stavba Vrážné, č.e. 45 – rod. rekr, na parcele St. 112; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, na LV č. 282, pro katastrální území Vrážné nad Střelou, obec Pláně, okres Plzeň – sever; (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Předmětem dražby je rekreační chata č.e. 45 v k.ú. Vrážné nad Střelou, okr. Plzeň - sever. Přístupová komunikace nezpevněná. Chata je napojena na elektrický proud, voda čerpaná z vlastní vrtané studny, odpadní vody svedeny do žumpy. Pozemek je svažitý, příjezd k chatě po obecním pozemku (v západní části), ale také v části východní po pozemku soukromém (parc.č. 113 k.ú. Ondřejov nad Střelou, vlastník Dušan Bartánek - právo přístupu v KN neupraveno) Rekreační chata je zděná volně stojící, plně podsklepená (vyjma části pod vstupní verandou). Střecha sedlová, střešní krytina vlnitý eternit, klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Okna dřevěná zdvojená, francouzské okno na terasu plastové. Stropy nespalné. Schodiště dřevěné stupně, bez podstupnic. Vnitřní omítky vápenné hladké štukové. Zárubně kovové. V kuchyni sporák na PB. Vytápění krbovými kamny, dále etážové topení, kotel na tuhá paliva, deskové plechové radiátory. V koupelně částečný keramický obklad, dlažba. Dispoziční řešení: suterén: garáž, sklípek, chodba, koupelna, schodiště, přízemí: veranda, obývací pokoj s kuchyňským koutem, WC, schodiště, dva pokoje v podkroví. Elektro přípojka z obce Pláně – Ondřejov, dle vyjádření dlužníka, je soukromá (spolufinancovaná společně s majiteli sousedních nemovitostí), z obce vede na sloupech podél cesty parc.č. 823 v k.ú. Ondřejov nad Střelou, následně pak zemním kabelem. Měření je podružným elektroměrem. S výstavbou chaty bylo započato v roce 1985, dokončena cca v roce 1998. Chata stavěna svépomocí, což je zřejmé na snížené kvalitě provedeného díla. Poslední roky údržba chaty prováděna sporadicky. Střešní krytina na konci své životnosti, opadávající omítka, zejména u terasy, zatékání do objektu, hydroizolace na konci své životnosti. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: • Nařízení exekuce - Plaček Václav • Nařízení exekuce - Plačková Hana • Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Plaček Václav • Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Plačková Hana • Zahájení exekuce - Plaček Václav • Zahájení exekuce - Plačková Hana Dlužníci pravděpodobně užívají předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000051 / 21
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 18. 11. 2021  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 1 050 000 Kč
Tržní cena 1 000 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 10.11.2021 od 10:00 do 10:30
2. termín 15.11.2021 od 14:00 do 14:30
Místo prohlídky je na adrese: Vrážné ev. č. 45, Pláně - Vrážné, GPS: 49.9619575N, 13.3435300E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/befumetala.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
1 050 000 Kč
Výtěžek dražby
1 000 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.