Dražba průmyslového areálu 8 344 m2 v kú. Nové Modlany, LV č. 3

7 200 000 Kč
Výtěžek dražby
Předmět dražby je soubor nemovitých věcí včetně příslušenství a včetně případných přípojek k inženýrským sítím a to: • pozemek parc.č. st. 116 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná stavba); • pozemek parc. č. st. 120/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná stavba); • pozemek parc. č. st. 120/2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 12 (tech. vyb.), část obce Nové Modlany • pozemek parc.č. st. 250, jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná stavba); • pozemek parc.č. st. 300 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez čp/če (výroba); • pozemek parc. č. 719/25 (ostatní plocha); • pozemek parc.č. 719/26 (ostatní plocha); • pozemek parc.č. 719/30 (ostatní plocha); • pozemek parc.č. 719/34 (ostatní plocha), vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 3 pro katastrální území Nové Modlany, obec Krupka (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Jedná se o uzavřený areál, kde byla výroba hnojiv. V současné době je areál opuštěný. Areál se nachází na křižovatce ulic U nádraží a Dlouhá v Obci Krupka u železniční stanice Krupka – Bohosudov. Celý areál je napojen na elektrickou energii, vodovod, zemní plyn a kanalizaci. Na pozemku par.č.st.116 stojí objekt betonového sila. Jedná se o nepodsklepený objekt železobetonového sila postaveného v roce 1940, ke kterému v roce 1993 byla na východní straně přistavena ocelová konstrukce elevátorů s vnitřním ocelovým schodištěm. Dále se na pozemku nachází objekt vrátnice. Jedná se o nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím a pultovou střechou. Objekt je přistaven k západní hranici betonového sila. Okna jsou dřevěná zdvojená, podlahy betonové s PVC, vytápění bylo akumulačními kamny, v objektu je sociální zařízení. Dále je k objektu sila provedena přístavba váhy, jedná se o objekt se dvěma nadzemními podlažími a plochou střechou. V přízemí je umístěn prostor mostové váhy, ve 2.NP jsou dvě kanceláře. Vytápění bylo zajištěno elektrickými akumulačními kamny. Na pozemku par.č.st.120/1 se nachází budova prodejny. Jedná se o nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím a využitým podkrovím, se sedlovou střechou. Objekt je propojen s objektem laboratoří na pozemku par.č.st. 120/2. V budově se nachází prodejna krmných směsí a sociální zařízení a šatny zaměstnanců. Budova je zděná, podlaha betonová s PVC a keramickou dlažbou, stropy jsou s rovným podhledem, vytápění bylo ústřední s kotlem na zemní plyn. Na pozemku par.č.st.120/2 stojí objekt laboratoří. Jedná se o zděný objekt, nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími a sedlovou nebo plochou střechou. V objektu jsou umístěny garáže, laboratoře a sociální zařízení pro zaměstnance. Svislé konstrukce jsou zděné, stropy trámové s rovným podhledem, schodiště betonové, na podlahách je keramická dlažba a PVC, okna dřevěná dvojitá. Vytápění bylo ústřední s kotlem na zemní plyn. Na pozemku par.č.st.250 stojí nepodsklepený objekt skladu. Jedná se o objekt z betonových panelů se stropní konstrukcí z betonových průvlaků a vazníků s betonovými deskami tvořící zastřešení. V hale je vestavěna kotelna, kde byl kotel na zemní plyn a dva bojlery na ohřev TUV. Podlaha je z betonové mazaniny. Na pozemku par.č.st.300 stojí přízemní skladovací hala. Jedná se o ocelovou halu s podezdívkou do výšky 1,2m, se střechou z AL trapézového plechu, podlahou z litého asfaltu. Okna jsou jednoduchá do ocelových rámů, vrata jsou ocelová. Objekt je napojen pouze na elektrickou energii. V areálu jsou zpevněné panelové a asfaltové plochy. Oplocení je částečně zděné a částečně provedeno z vlnitého plechu do ocelových sloupků. Veškeré budovy a objekty jsou ve velmi špatném technickém stavu. Areál nebyl dostatečně zajištěn, takže došlo k postupnému vykrádání a demolování objektů. V současné době chybí veškeré vybavení – plynové kotle bojlery, kamna, umyvadla, WC, baterie u umyvadel atd. Veškeré rozvaděče jsou odstraněny, došlo k vytrhávání elektrických drátů ze zdiva, rozbití či odstranění oken, dveří, hliníkových plechů u zastřešení sila atd. V současném stavu jsou objekty vhodné spíše k odstranění, protože rozsah jejich poškození je značný. Dále jsou předmětem ocenění pozemky par.č.st.116 o celkové výměře 625 m2, vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, par.č.st.120/1 o celkové výměře 191 m2, vedené v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, par.č.st.120/2 o celkové výměře 187 m2, vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, par.č.st.250 o celkové výměře 1044 m2, vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří , par.č.st.300 o celkové výměře 737 m2, vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, par.č.719/25 o celkové výměře 171 m2, vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - manipulační plocha, par.č.719/26 celkové výměře 2896 m2, vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - manipulační plocha, par.č.719/30 celkové výměře 1499 m2, vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - manipulační plocha a par.č.719/34 celkové výměře 994 m2, vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - manipulační plocha. Všechny pozemky spolu tvoří jednotný funkční celek. Jedná se o nepravidelný, mírně svažitý pozemek. Přístup na pozemek je po zpevněné komunikaci. Pozemek lze napojit na elektrickou energii, vodovod, kanalizaci a zemní plyn. Územním plánem je pozemek zařazen do území PP – plochy produkční, průmyslová a řemeslná výroby, služby, skladování, distribuce. Celková výměra pozemku činí 8 344 m2. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: •Zástavní právo smluvní •Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000037 / 18
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 14. 05. 2019  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 7 200 000 Kč
Tržní cena 2 380 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 300 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 29.4.2019 od 15:00 do 15:30
2. termín 3.5.2019 od 14:30 do 15:00
3. termín 10.5.2019 od 14:30 do 15:00
Místo prohlídky je na adrese: Dlouhá, vjezd od areálu, Krupka, část obce Nové Modlany, GPS: 50.6726961N, 13.8745103E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3oNqe
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
7 200 000 Kč
Výtěžek dražby
2 380 000 Kč
Tržní cena
300 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.