Dražba příhradové lišty Atlas Copco BT 90 a dvou finišerů TPJ-H 2,5 m

11 700 Kč
Výtěžek dražby
Soubor movitých věcí: příhradová lišta BT 90 motory k příhradové liště BT 90 finišer Paver Machine TPJ-H 2,5 m z roku 2016 finišer Paver Machine TPJ-H 2,5 m z roku 2016; (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Příhradová vibrační lišta Husqvarna Atlas Copco BT 90 včetně motoru a návodů, dvě pracovní sekce po 2 m, nebylo možné ověřit funkčnost motoru. Torza finišerů Paver Machine TPJ-H 2,5 m z roku 2016 Finišer je určen pro tvorbu umělých běžeckých tratí, výrobce DING CHUANG MACHINERY. Technická data: Šířka: 2 500 mm Rychlost pohybu: 0,8 + 6 m/min Kapacita: 500 m2/h Příkon: 8 kW Chybí ovládací sekce, sedátko a příslušenství, zejména ovládací sekce. Nebyla možnost ověřit funkčnost. Stav odpovídá stáří a způsobu užívání a uskladnění ve venkovních prostorech. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a)cestovné za 1 km: 10 Kč b)každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c)příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000060 / 20
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 23. 03. 2021  10:00
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 11 700 Kč
Tržní cena 35 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 22.3.2021 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568008N, 14.4094208E,
odkaz na mapy: https://mapy.cz/s/kuderatafo.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
11 700 Kč
Výtěžek dražby
35 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.