Dražba pozůstalosti po herci Gustavovi Vondráčkovi

6 900 Kč
Výtěžek dražby
Soubor movitých věcí: A. Osobní automobil Ford Fiesta, VIN: WFOBXXGAJBTG97879, RZ: 1AK2046 B. Úhrnkem pozůstalost po Gustavu Vondráčkovi, narozeném 12.1.1925, naposledy bytem Šubertova 1273/6, Praha 2, Vinohrady, zemřelém dne 5.9.2015 nacházející se v nájemním bytě na adrese Praha 2, Vinohrady, Šubertova 1273/6, jedná se zejména o tyto položky: • nábytek a ostatní bytové zařízení (barevný televizor zn. Grundig, úhlopříčka 55 cm, barevný televizor zn. Grundig, úhlopříčka 60 cm, chladnička neznámé značky) • Pianino Dalibor • Diapozitivy, fotografie, pamětní medaile TJ Blaník • šatstvo, prádlo a obuv zůstavitele (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: A. Stav osobního automobilu Ford Fiesta, VIN: WFOBXXGAJBTG97879, RZ: 1AK2046 odpovídá stáří a způsobu uskladnění. B. Pozůstalost označená písmem B je stavu odpovídajícímu stáří a způsobu uskladnění, navrhovatel ani dražebník neodpovídají za úplnost soupisu. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka.Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000097 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 10. 10. 2019  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 6 900 Kč
Tržní cena 25 350 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Položka A):
1. termín 7.10.2019 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Odtahové parkoviště Správy služeb hl. m. Prahy, Ke Křížkám 2, 107 00 Praha-Dubeč, GPS:
50.0661622N, 14.5996344E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/luhugaluzu

Položka B):
1. termín 8.10.2019 od 10:00 do 10:30
2. termín 9.10.2019 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Šubertova 1273/6, Praha 2, Vinohrady, GPS: 50.0765089N, 14.4376983E, odkaz na mapy.cz:
https://mapy.cz/s/jurekuvava
Cenové podmínky
Cenové podmínky
6 900 Kč
Výtěžek dražby
25 350 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.