Dražba pozemku 245 m2, Liberec – Horní Hanychov

212 170 Kč
Výtěžek dražby

Označení předmětu dražby:
Nemovitá věc včetně faktických součástí, příslušenství, a to:
• Pozemek parc. č. 734 o výměře 245 m2 – trvalý travní porost;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na LV č. 898, pro katastrální území Horní Hanychov, obec Liberec, okres Liberec,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Pozemek je umístěn na severovýchodním úpatí hory Ještěd, v jihozápadní okrajové části města Liberce, na pomezí sousedících k.ú. Horní Hanychov, k.ú. Ostašov u Liberce a k.ú. Novina u Liberce, v obci Kryštofovo Údolí.
Přístup k pozemku je po bezejmenné lesní komunikaci odbočné z cca 80 m vzdálené zpevněné silnice - ulice Karlinské, které jsou ve vlastnictví ČR.
Pozemek se nachází na okraji území se zástavbou převážně rodinných domů s navazujícími zahradními chatami, a to směrem severním a dále navazujícími plochami charakteru krajinné zeleně - souvislou lesní plochou pod Ještědem, a to směrem jihozápadním.
Pozemek samotný není připojen na inženýrské sítě, ovšem ve vzdálenosti cca 80 m se nacházejí přípojky vody, elektra, plynu a dešťové kanalizace.  Součástí pozemku je oplocení a trvalý porost.
Vzdálenost k zastávce MHD autobusu je cca 1,4 km, k železniční stanici cca 2,2 km, dostupnost průjezdné severojižní páteřní městské komunikace E 442 je do 10 min.
Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
• Předkupní právo - Dle pokynu zajištěného věřitele ze dne 18.8.2022 zajištěný věřitel Státní pozemkový úřad sdělil, že nevyužije předkupního práva k dotčenému pozemku.
• Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
• Zástavní právo zákonné   
• Omezení dispozičních práv
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Ing. Imlauf Jan
• Zahájení exekuce - Ing. Imlauf Jan
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Ochrana osobních údajů
Ceník služeb Dražebníka
Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000053/22
Druh nabídky Veřejná dražba - dobrovolná
Datum dražby 22. 11. 2022  10:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 212 170 Kč
Tržní cena 212 170 Kč
Minimální příhoz 1 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 09.11.2022 od 11:00 do 11:30
2. termín 14.11.2022 od 15:00 do 15:30
Místo prohlídky je na adrese: v blízkosti RD č.p. 57 v ulici Karlinská, 460 10 Liberec XX-Ostašov, GPS: 50.7522411N, 15.0072828E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/nopanarafa.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
212 170 Kč
Výtěžek dražby
212 170 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.