Dražba pozemku 13 473 m2 Chrastava, okres Liberec, opakovaná dražba

163 100 Kč
Výtěžek dražby

Označení předmětu dražby:
Nemovitá věc včetně faktických součástí, příslušenství, a to:
• Pozemek parc. č. 648/1 o výměře 13 473 m2 – trvalý travní porost;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na LV č. 1667, pro katastrální území Chrastava I, obec Chrastava, okres Liberec,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Pozemek parc.č. 648/1 o výměře 13 473 m2 – trvalý travní porost se nachází na jihozápadním okraji města Chrastava, poblíž čtyřproudé rychlostní komunikace naproti ČS PHM. Přístup k pozemku je obtížný kvůli příkrému svahu a odvodňovací strouze. Pozemek je obklopen zemědělskými a lesními plochami a není přístupný z místních cest. Je svažitý a na jeho jihozápadní straně vede nadzemní elektrické vedení. Na pozemku rostou vzrostlé stromy bez údržby. Podle územního plánu je pozemek využíván jako zemědělská plocha. Město Chrastava se nachází severozápadně od Liberce a má dobrou dopravní spojenost s kompletní občanskou vybaveností ve městě Liberec.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
• Předkupní právo - Na základě pokynu zajištěného věřitele Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) ze dne 15.6.2023 nevyužije SPÚ předkupního práva k dotčenému pozemku
• Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
• Zástavní právo zákonné
• Omezení dispozičních práv
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Ing. Imlauf Jan
• Zahájení exekuce - Ing. Imlauf Jan
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč, pak nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Ochrana osobních údajů
Ceník služeb Organizátora aukce

Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000074/23
Druh nabídky Veřejná dražba - dobrovolná, opakovaná dražba
Datum dražby 14. 11. 2023  10:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 163 100 Kč
Tržní cena 741 000 Kč
Minimální příhoz 1 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 31.10.2023 od 14:00 do 14:30
2. termín 08.11.2023 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: cca 1,2 km od kruhového objezdu ul. Nádražní, 463 31 Chrastava (3. výjezd) – silnice I. třídy 35, GPS: 50.8067092N, 14.9721125E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/jatefakujo.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
163 100 Kč
Výtěžek dražby
741 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.