Dražba pohledávky ve výši 960 360,00 Kč s příslušenstvím

80 030 Kč
Výtěžek dražby
Předmětem dražby je soubor movitých věcí, a to: Pohledávky z důsledku neúčinnosti právního úkonu včetně zákonných úroků z prodlení na základě Rozsudku Krajského soudu v Praze, č.j. 45Cm 177/2012-151: 1. Dlužník Žíla Pavel, nar. dne 16.09.1959, IČO: 14763486 se sídlem Vísecká 887, 268 01 Hořovice. Závazek vznikl z důsledku neúčinnosti právního úkonu ve smyslu § 111 odst. 1 a 3 ins. zákona jednatele dlužníka NAVOZ Hořovice, s.r.o. ve výši 400 000,00 Kč a zákonných úroků z prodlení z této částky ve výši 7,5 % ročně od 03.09.2012 do zaplacení a náhradu nákladů řízení ve výši 61 200,00 Kč. Pohledávka za dlužníkem Pavlem Žílou je zjištěna pod č.v. 3, P – 3 v konkursním řízení u Krajského soudu v Praze pod sp.zn.: KSPH 35 INS 33651/2013 v celkové výši 536.076,71 Kč. 2. Dlužník NAVOZ Biogaz, s.r.o., IČO: 27659046, Slavíkova 76/4, 268 01 Hořovice. Závazek vznikl z důsledku neúčinnosti právního úkonu ve smyslu § 111 odst. 1 a 3 ins. zákona jednatele dlužníka NAVOZ Hořovice, s.r.o. ve výši 437.000 Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 7,5 % ročně od 3.9.2012 do zaplacení a náhradu nákladů řízení ve výši 62 160,00 Kč. Celková částka činí 960 360,00 Kč s příslušenstvím, z toho nebylo ničeho doposud uhrazeno; (dále jen „předmět dražby“). Navrhovatel neručí za dobytnost pohledávky. Navrhovatel ve smyslu § 1885 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně prohlašuje, že pohledávka je nejistá a může být ve smyslu tohoto ustanovení také nedobytná. Navrhovatel dále neodpovídá za dobytnost postoupené pohledávky, stala-li se nedobytnou až po přechodu vlastnického práva k pohledávce provedením této dražby buď náhodou, anebo nedopatřením vydražitele. Vydražitel je povinen přijmout právní stav pohledávek v takovém právním stavu, v jakém se nachází v den konání dražby, v tomto právním stavu se také stane případným procesním nástupcem v řízeních namísto dosavadního věřitele – navrhovatele dražby, toto vše dle § 107a) a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, resp. § 36 a násl. zák.č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Navrhovatel si vyhrazuje změnu úhrnné výše nominální hodnoty pohledávky na základě případné úhrady části pohledávky tvořících předmět dražby. Změna se týká úhrady části pohledávky za dlužníkem navrhovatele do dne dražby, úhrady dlužníka provedené navrhovateli po příklepu v této dražbě budou poukázány navrhovatelem vydražiteli do deseti dnů od předání předmětu dražby navrhovatelem vydražiteli dle § 32, zák. č. 26/2000 Sb. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují a neodpovídají za případné vady předmětu dražby, zejména pak neodpovídají a neručí za dobytnost pohledávek. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000001 / 18
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 20. 03. 2018  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 80 030 Kč
Tržní cena 240 090 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 13.03.2018 od 09:30 do 10:00
2. termín 20.03.2018 od 09:30 do 10:00
Místo prohlídky je na adrese: KOVA Group a.s., nám. Kinských 76/7, 150 00 Praha 5 - Smíchov, GPS: 50.0781644N, 14.4045372E.
Více informací na tel 257 22 33 22. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
80 030 Kč
Výtěžek dražby
240 090 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.