Dražba nových skladových zásob - Server Fujitsu 1U PY RX1330 M1 a PY RX 1330 M2, licence Win Server 2012 Std., odpočet DPH

37 400 Kč
Výtěžek dražby
Úhrnkem soubor movitého majetku, kterým jsou nové skladové zásoby, tj.: Pořadové číslo Počet kusů Identifikace majetku C100 1 Server Fujitsu 1U Rack Primergy RX1330 M1, Xeon E3-1220V3/4GB, SN: YLWT005234 C248 1 HDD SAS HP 300GB 15K 6G SAS EF0300FATFD C252 1 HDD SAS HP 300GB 15K 6G SAS EF0300FATFD C295 1 Server Fujitsu 1U Primergy RX1330 M2, Xeon E3-1220V5/8GB, SN: YM3ROO4524 + Licence Win Server 2012 R2 Standard C298 1 Server Fujitsu PRIMERGY TX100 S1 a Fujitsu Esprimo p400 series Nacházející se v prodejně výpočetní techniky v prvním nadzemním podlaží budovy na adrese ul. Kollárova 589/7, 284 01 Kutná Hora. Sepsané v majetkové podstatě dlužníka Michal Karban, nar.: 26.4.1972, IČO: 66757894, bytem Bylany 32, 285 01 Miskovice uveřejněném v insolvenčním rejstříku pod č.j. KSPH 71 INS 3323/2017, B-4 v oddíle C – nové movité věci (vyjma položek C461 až C470); (dále jen „předmět dražby“). Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby, a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník dále upozorňuje, že Navrhovatel prohlašuje, že předmět dražby nemusí být identický s položkami soupisu majetkové podstaty nazvanými skladové zásoby a v případě nesprávnosti či neúplnosti soupisu položek neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu Navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000101 / 17 - 3
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 19. 04. 2018  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 37 400 Kč
Tržní cena 55 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 05.04.2018 od 15:00 do 15:30
2. termín 12.04.2018 od 15:00 do 15:30
3. termín 18.04.2018 od 15:00 do 15:30
Místo prohlídky je na adrese: Kollárova 589/7, 284 01 Kutná Hora, GPS: 49.9498619N, 15.2676467E. Více informací na tel 257 22 33 22.
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka
provedena v rámci možností.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
37 400 Kč
Výtěžek dražby
55 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.