Dražba nebytové jednotky - bývalá kotelna, Praha 5, Smíchov

10 175 000 Kč
Výtěžek dražby
- jednotka č. 3176/1 – jiný nebytový prostor v budově, způsob ochrany – památkově chráněné území; vymezeno v: č.p. 3176 – jiná st. na pozemku parc. č. 3646/1, část obce Smíchov, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů; - spoluvlastnický podíl ve výši 137/167 na společných částech budovy č.p. 3176 – jiná st. na pozemku parc. č. 3646/1, část obce Smíchov; - spoluvlastnický podíl ve výši 137/167 na pozemku parc. č. 3646/1 o výměře 214 m2 – zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na LV č. 12 488 (jednotka), LV č. 5 166 (dům a pozemky) pro katastrální území Smíchov, obec Praha, okres Hlavní město Praha, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Předmětem dražby je nebytová jednotka č. 3176/1, která se nachází v budově č.p. 3176, ul. Nad Výšinkou, obec Praha. Objekt č.p. 3176 je částečně podsklepená řadová stavba s jedním nadzemním podlažím a plochou střechou. Jedná se o objekt bývalé kotelna a uhelny. V současné době se v objektu nacházejí dvě nebytové jednotky; předmětná nebytová jednotka č. 3176/1 a jednotka č. 3176/2 - garáž. Objekt č.p. 3176 je zděný, základy jsou z betonových pasů, stropní konstrukce z železobetonových panelů, střecha je z asfaltových pásů. Objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě; vodovod, kanalizaci, elektrickou energii zemní plyn. Územním plánem se objekt nachází v území OB - čistě obytného. Objekt se nachází ve vyhledávané klidné lokalitě Prahy 5. Z objektu je výhled na Prahu. Nebytová jednotka č. 3176/1 se nachází v 1.PP a v 1.NP. Dispoziční řešení: 1.PP - vstupní přístřešek, předsíň, sauna, sprcha 1.NP - místnost č. 1, místnost č. 2, WC Objekt se nachází ve svahu. Přístup do sklepní části je z jižní strany domu. V této části se nachází prostory sauny se sprchou. Tato sauna je již dlouhodobě nevyužívaná a nefunkční. V 1. NP se nacházejí dvě místnosti a WC. Přístup do jednotlivých částí je vždy z komunikace. V místnosti č. 1 je po odstranění technologie několik úrovní podlah s vnitřním ocelovým schodištěm. Svislé konstrukce jsou zděné, omítky vápenné, na podlahách je betonová mazanina. Vstupní dveře jsou plechové, osvětlení je zajištěno skleněnými tvárnicemi, u WC kovovými okny. Vytápění WC je pomocí radiátorů na elektrickou energii. Ohřev TUV není zajištěn. V současné době jsou prostory využívány jako sklad. Jednotka č. 3176/1 má napojení na elektrickou energii, vodovod, kanalizaci a zemní plyn. Jednotka má zanedbanou údržbu. Pro její další využití je potřebná rekonstrukce. Jednotka č. 3176/1 má spoluvlastnický podíl ve výši 137/167 (cca 82 %) na pozemku par.č. 3646/1 o celkové výměře 214 m2, vedeného v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Jedná se o svažitý pozemek, který je celý zastavěný objektem č.p. 3176. Pozemek má přístup po zpevněné komunikaci, s možností napojení na elektrickou energii, kanalizaci, vodovod a zemní plyn. Územním plánem je pozemek zařazen do území OB - čistě obytné. Nebytová jednotka č. 3176/1 tvoří téměř celý objekt č.p. 3176. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby a to ani skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit ve lhůtách dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000086 / 17
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 7. 12. 2017  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 10 175 000 Kč
Tržní cena 6 600 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 500 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 09.11.2017 od 9:30 do 10:00
2. termín 21.11.2017 od 9:30 do 10:00
3. termín 04.12.2017 od 9:30 do 10:00
Místo prohlídky je na adrese: Nad Výšinkou 3176/6a, 150 00 Praha 5 - Smíchov, GPS: 50.0730236N, 14.3855447E.
Více informací na tel 257 22 33 22.
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
10 175 000 Kč
Výtěžek dražby
6 600 000 Kč
Tržní cena
500 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.