Dražba míchaček, omítacích strojů, vrátky aj. stavebních strojů, odpočet DPH

193 500 Kč
Výtěžek dražby
Předmětem dražby je soubor movitých věcí a to úhrnkem movitý majetek: míchačky, omítací stroje, vrátky aj. stavební stroje, nacházející se na adrese: Lidická 821, 266 01 Beroun: EVID COSLO INV CISLO NAZEV MAJETKU DOPLNKOVY NAZEV 23169 2888 Vratek 23298 2924 Vratek SVS 100 23271 4399 Omítačka strojní S48 PUZKNECHT 23294 4403 Vratek SVK 250 23295 4416 Vratek SVK 250 23296 4521 Vratek SVK 250 23297 4522 Vratek SVK 250 23231 60742 Míchačka kontinuel. 23230 60743 Míchačka kontinuel. 23242 72294 Plošina montažní 23306 72559 Agregat teplovzd. 31106 231106 Konvektor 50502 250502 Míchačka Belle 150 23142 270010 Pila frikční v.c.632 71104 571104 Topidlo 71107 571107 Topidlo 71109 571109 Radiator olejový 71110 571110 Radiator olejový 71112 571112 Radiator olejový 71113 571113 Radiator olejový 71114 571114 Radiator olejový 11202 611202 Čerpadlo Extraktor 23303 920203 Agregat teplovzd. el. 23252 926208 Agregat teplovzd. VEGA 90 23251 930504 Agregat teplovzd. ZENITH 50 21104 940901 Omitačka strojní Putzknecht 23259 941203 Dmychadlo pro prefuk.BERGER 23269 950502 Míchačka kontinualní 23276 970501 Pila strojní KOP 600mm 23272 980903 Omitačka Puzknecht S48 21105 980904 Zařízení dopravní Putznecht 21106 980905 Zařízení dopravní Putzknecht 20399 8317 Theodolit v.c.353747 (dále jen „předmět dražby“). Popis stavu předmětu dražby: Předmět dražby se nachází ve stavu odpovídajícímu jeho stáří, způsobu používání a uskladnění. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč b) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000050 / 17
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 27. 04. 2017  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 193 500 Kč
Tržní cena 80 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 19. 4. 2017 od 9:00 do 9:30
2. termín 27. 4. 2017 od 9:00 do 9:30
Místo prohlídky je na adrese: Lidická 821, 266 01 Beroun. GPS: 49.9804144N, 14.0750117E.
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
193 500 Kč
Výtěžek dražby
80 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.