Dražba malé plachetnice Costa 23 včetně přívěsu

232 000 Kč
Výtěžek dražby
Předmětem dražby je soubor věcí movitých, a to a) Ojetý NÁKLADNÍ PŘÍVĚS PRO PŘEPRAVU LODÍ, značky: R.H.C. 1600-7, TYP: A216KN, RZ: 48 A BA43, datum 1. registrace vozidla: 2000, VIN: TK9A216KNYSD70028, VTP: UG 421068, ORV: UAO 823620, STK: NE; b) Malé plavidlo – plachetnice, AVAR COSTA, Typ: 23, jméno plavidla BESS, výrobní číslo: 716759919, rok výroby 1999. výrobce AVAR-YACHT s.r.o., evidenční číslo plavidla: 102 289, motor: TOHATSU 8, výrobní číslo motoru 75034, rok výroby 1999. (dále jen „předmět dražby“). Kajutová plachetnice Avar Yacht Costa 23, r.v. 1999, délka 6,8 m, šířka 2,55 m, ponor 1,35 m. S vnitřním vybavením (stolek, kuchyňka s dřezem, vařič, WC). Loď je bez motoru, stav oplachtění není znám, její stav odpovídá zhoršené údržbě. Přívěs je ve stavu odpovídající jeho stáří, bez platné STK a klíčů. Vlastník předmětu dražby písm b) dle evidence Státní plavební správy je Pavel Řehák, nar.: 7.10.1963, Severovýchodní 1442/33, Praha 4. Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby a vydražitel ho vydraží ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho mohl na prohlídkách prohlédnout. Na předmětu dražby neváznou žádná omezení, která by měla vliv na cenu. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočteno DPH 21 %. Odměna dražebníka je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Vydražitelem se stává účastník dražby, který učinil nejvyšší podání, na jehož základě mu licitátor udělil příklep. Cenu dosaženou vydražením, nelze dodatečně snížit. Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby. Při úhradě ceny dosažené vydražením bankovním převodem či vkladem v hotovosti na bankovní účet dražebníka č. účtu: 51-1948500207/0100 vedený u Komerční Banky, a.s., uvede vydražitel variabilní symbol platby „rodné číslo“ vydražitele, jako fyzické osoby nebo „IČ“ vydražitele, jako právnické osoby a specifický symbol č. 7450816.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000008 / 16
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 26. 04. 2016  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 232 000 Kč
Tržní cena 130 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 29 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
23. dubna 2016 od 10:30 do 11:00. Místo prohlídky je na adrese: Radslavice 17, Neveklov
Cenové podmínky
Cenové podmínky
232 000 Kč
Výtěžek dražby
130 000 Kč
Tržní cena
29 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.