Dražba lodi Anežka pro 12 osob

135 000 Kč
Výtěžek dražby
Malé plavidlo s vlastním strojním pohonem, rekreační plavba jméno "ANEŽKA", rejstříkové číslo plavidla, evidenční označení 110638, délka 9,6 m, šířka 3,2 m, ponor 0,8 m, datum prvního zápisu do rejstříku: 20.12.2011, druh pohonu - přívěsný zážehový motor Honda BF 40 D LRTU, výr. číslo BBDJ - 1004608, rok výroby motoru 2010, celkový výkon 29,80 kW, počet cestujících: 12+1,konstrukce - dřevo, sklolaminát, překližka, vybavení WC, kuchyňka, ložnice, rozvody elektro, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Plavidlo je dlouhodobě umístěno na přívěsu, který není předmětem dražby, ve stodole hospodářského stavení. V neponorové části zjištěno napadení obšívky (překližky) dřevokaznou houbou. V levé zadní části byla provedena oprava mechanického vnitřního poškození vsazením záplaty, pomocí vodovzdorné překližky v rozsahu 1,5 m2. Nástavba plavidla a kormidelna nevykazují mechanická poškození. Vnitřní prostory – podlahy, ostění nábytkové stěny částečně demontovány. Na plavidle se vyskytují komponenty – WC, el. vedení, hydraulika, okna a další. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000031 / 17
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 18. 07. 2017  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 135 000 Kč
Tržní cena 160 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 4. 7. 2017 od 15:30 do 16:00
Místo prohlídky je na adrese: Chlum 2, 538 25 Krásné - Chlum Více informací na tel 257 22 33 22.
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
135 000 Kč
Výtěžek dražby
160 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.