Dražba komerčního prostoru 74,8 m2 v centru Brna

3 134 000 Kč
Výtěžek dražby
Jednotka č. 985/11 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 748/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1, včetně faktických součástí a příslušenství; Vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 4876 a 4875 pro katastrální území Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město; (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Jedná se o jednotku č. 985/11 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 748/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru. Podlahová plocha jednotky dle prohlášení vlastníka budovy je 74,8 m2. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení jednotky je patrné z ocenění. Nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 25.1.2018, mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a EDIHU s.r.o. IČO: 26313138, sídlem Hybešova 190, 664 42 Modřice. Nájemné je sjednáno na dobu určitou, a to do 1.2.2023. Nájemné je smluvními stranami sjednáno ve výši 12 000,00 Kč / měsíc. Navrhovatel neuznává existenci této smlouvy, protože je antidatovaná a byla uzavřena v době, kdy už neměl vlastník oprávnění ji uzavřít. Pro případ, že by smlouva byla uznána za platnou, byla nájemní smlouva dne 15.8.2019 vypovězena Insolvenčním správcem v souladu s §256 odst. 1 Insolvenčního zákona s výpovědní lhůtou 3 měsíce. K budově č.p. 985 – bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, je vyhotovený Průkaz energetické náročnosti budovy, Označení: 78140003, ze dne 18.4.2014, vypracovaný společností ENERGO-DIALOG s.r.o., IČO 29364850, dle vyhlášky 78/2013 Sb., s hodnotou pro budovu B, 98 kWh (m2*rok), který je stažení na odkazu http://krystal.tode.cz/smlouvy/ Stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu užívání. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: • Zástavní právo exekutorské podle § 73a exekučního řádu • Nájemní smlouva byla dne 15.8.2019 vypovězena s výpovědní lhůtou 3 měsíce • Zástavní právo smluvní • Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu • Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti • Zahájení exekuce - KRYSTAL GROUP s.r.o. Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit ve lhůtách dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění k rukám dražebníka a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000076 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 29. 08. 2019  15:30
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončené - upuštěno od dražby
Výtěžek dražby 3 134 000 Kč
Tržní cena 3 134 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 626 800 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 8.8.2019 od 14:20 do 14:50
2. termín 13.8.2019 od 14:20 do 14:50
3. termín 20.8.2019 od 14:20 do 14:50
Místo prohlídky je na adrese: Hybešova 985/30, Brno, GPS: 49.1893614N, 16.6032442E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3kFbi
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz. Pokud vlastník neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
3 134 000 Kč
Výtěžek dražby
3 134 000 Kč
Tržní cena
626 800 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.