Dražba hotelu Lesní Krčma, Lipno nad Vltavou

7 700 000 Kč
Výtěžek dražby
• pozemek parc.č.st. 66/1 o výměře 1019 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Budova č.p. 55 – ubytovací zařízení, část obce Loučovice, na pozemku parc.č.st. 66/1; • pozemek parc.č.st. 67/1 o výměře 147 m2 – zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště); • pozemek parc.č. 352/24 o výměře 294 m2 – ostatní plocha; vše zapsáno na LV č. 1056 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Český Krumlov, pro obec Loučovice, katastrální území Loučovice, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Dražba budovy a pozemků včetně příslušenství jedinečného hotelu Lesní Krčma v malebné krajinné oblasti Šumavy. Hotel, nacházející se v obci Loučovice, vzdálené 6 km od Vyššího Brodu, 35 km od Českého Krumlova 14 km od hraničního přechodu Guglwald v Rakousku a 1 km od hráze přehrady Lipno, byl postaven začátkem 20. století a jedná se o typickou kamennou stavbu v německém stylu. Nemovitost byla v průběhu let rekonstruována a poslední změny proběhly v roce 2013, kdy došlo k obnově topného média a připojení na veřejný rozvod zemního plynu, obnovení vybavení centrální kuchyně a obnově části hygienického zázemí jednotlivých pokojů. Hotel má stylovou restauraci s krbem, s příjemným posezením pro 45 hostů, letní zahrádku s obsluhou pro 45 hostů, seminární místnost pro 45 hostů. Pro nejmenší je nově připravené venkovní dětské hřiště. Součástí dražby je veškeré faktické příslušenství a vybavení hotelu (kompletně zařízená kuchyně, vybavení pokojů). Více informací naleznete ve znaleckém posudku č. 7326-060/2018. Omezení váznoucí na předmětu dražby: • Zástavní právo smluvní pro pohledávky do výše 5 850 000 Kč s příslušenstvím pro Raiffeisenbank, a.s. pod č.j. V-747/2009-302 • Zástavní právo smluvní pro pohledávky do výše 3 640 000 Kč pro Raiffeisenbank, a.s. pod č.j. V-2723/2013-302 Zástavní práva smluvní dražbou nezanikají, tato zaniknou po doplacení ceny dosažné vydražením vydražitelem jejich uhrazením ze strany dražebníka přímo na účet zástavních věřitelů na základě vystaveného potvrzení o jejich výši od Raiffeisenbank, a.s.. Navrhovatel dražby odpovídá vydražiteli za výmaz těchto omezení. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník nezaručuje jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídá za případné vady předmětu dražby, a to ani za skryté vady. Navrhovatel nezaručuje jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídá za případné vady předmětu dražby, a to ani za skryté vady, vyjma za výmaz zapsaných zástavních práv. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že Navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu Navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby. Při úhradě ceny dosažené vydražením a odměny dražebníka bankovním převodem či vkladem v hotovosti na bankovní účet dražebníka č. účtu: 51-1948500207/0100 vedený u Komerční Banky, a.s., uvede vydražitel variabilní symbol platby, kterým je „IČO“ u právnických osob, „datum narození“ u fyzických osob (ve formátu DDMMRRRR) nebo „DIČ“ u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku, s uvedením specifického symbolu 7453918.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000039 / 18
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 23. 11. 2018  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončené - zmařená dražba
Výtěžek dražby 7 700 000 Kč
Tržní cena 7 300 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 200 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 1.11.2018 od 15:00 do 16:00.
2. termín 20.11.2018 od 15:00 do 16:00.
Místo prohlídky je na adrese: Loučovice 55, 382 76 Loučovice, okr. Český Krumlov.
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací na tel 605 200 200.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
7 700 000 Kč
Výtěžek dražby
7 300 000 Kč
Tržní cena
200 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.