Dražba hotelu Arnika s 26 pokoji v Rudníku okr. Trutnov

20 000 000 Kč
Výtěžek dražby
A. soubor nemovitého majetku (nemovitých věcí) včetně faktických součástí, příslušenství a přípojek inženýrských sítí (vody a elektřiny), a to: • pozemek parc. č. St. 112 o výměře 914 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Rudník, č.p. 1, bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 112; • pozemek parc. č. St. 114 o výměře 993 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Rudník, č.p. 134, ubytovací zařízení, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 114; • pozemek parc. č. 183/2 o výměře 284 m2 – zahrada; • pozemek parc. č. 183/3 o výměře 821 m2 – zahrada; • pozemek parc. č. 189 o výměře 1 267 m2 – trvalý travní porost; • pozemek parc. č. 1253/4 o výměře 661 m2 – trvalý travní porost; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, na LV č. 760, pro katastrální území Rudník, obec Rudník, okres Trutnov. B. Soubor movitých věcí včetně faktických součástí, příslušenství, a to věc hromadná: Movité vybavení hotelu Arnika, sepsané v majetkové podstatě dlužníka pod položkou č. 12, uveřejněné v insolvenčním rejstříku sp. zn. MSPH 91 INS 1628 / 2010 pod položkou B-36, movité vybavení se nacházející se na adrese Rudník č.p. 1 a Rudník č.p. 134; (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Předmětem dražby uvedený v odstavci A. představuje budovu hotelu Arnika č.p. 134, který vznikl nákladnou rekonstrukcí a dostavbou budovy původní školy, ke které přiléhá v úrovni 2.PP objekt betonových garáží (12 parkovacích míst) a čističky odpadních vod a samostatného objektu původní fary, objekt č.p. 1 a přilehlé pozemky. Hotel Arnika č.p. 134 má zastavěnou plochu 983 m2, bývalá fara č.p. 1 má zastavěnou plochu cca 268 m2. Pozemky vedené jako zastavěná plocha mají výměru 1 907 m2, dále pozemky vedené jako zahrada 1 105 m2, zahrada a pozemky vedené jako trvalý travní porost 1 928 m2. Celková výměra všech pozemků činí 4 940 m2. Hotel Arnika, č.p. 134: Objekt hotelu je ke dni vyhlášení dražby mimo provoz a tento stav dle ústního sdělení trvá cca 4 roky. Objekt v zimním období nebyl temperován, není tak známa funkčnost veškerého vybavení, rozvodu a instalací. Terasy mají popraskanou dlažbu. Nemovitost se skládá z budovy hotelu, který vznikl nákladnou rekonstrukcí a dostavbou budovy původní školy. Předpokládané stáři původní části cca 150 roků, rekonstrukce proběhla zřejmě mezi roky 1993-1994, před 27 roky. Provoz hotelu tak probíhal cca 22 roků. Objekt se nachází na jižně orientovaném svažitém pozemku. Má 2 podzemní podlaží, která jsou z části zapuštěná a z části nad terénem, přízemí, 1.patro a podkroví ve 2 úrovních. Nosná konstrukce je masivní zděná, smíšené a cihelné zdivo. Stropy nad 2.PP jsou klenbové, ostatní s rovným podhledem, z části viditelné trámy. Fasáda je zateplená. Střecha je sedlová, částečně s vikýři, menší část též pultová s malým spádem. Krytina je plechová z měděného plechu, klempířské konstrukce jsou rovněž z měděného plechu. V objektu jsou dva výtahy, jeden nákladní a druhý osobní. Schody jsou betonové a dřevěné, okna jsou plastová a střešní dveře jsou částečné prosklené a plné, venkovní plastové, vnitřní dřevěné a povrch folie. Povrchy podlah jsou keramické dlažby a lepené kobercové. Vytápění je lokální, elektrickými přímotopy, v prostoru restaurace jsou kachlová kamna. Povrchy stěn jsou hladké štukové omítky, v části společných prostor s interiérovými dřevěnými obklady, v kuchyni s keramickými obklady, v balneo provozu rovněž s dřevěným obkladem. Ohřev teplé vody je elektrickými bojlery. Dispoziční uspořádání hotelu Arnika: 2.PP - šatny, sklady, dílna, chodby, soc. zázemí, garáž; 1.PP - chodba a schodiště, sklady, technické zázemí (úpravna vody, strojovna vzduchotechniky, chladírny, sklad, nákladní výtah, denní místnost, šatna, byt personálu; 1.NP (přízemí) – hlavní vstup, hala s recepcí, restaurace, salonek, osobní výtah, WC, kancelář, kuchyně se sklady, venkovní terasa, vnitřní bazén se zázemím, šatny, WC, sprchy, místnost pro masáže, sauna a infrasauna; 2.NP (1patro) - 12 pokojů s koupelnou a WC, vc.1x apartmán se 2 pokoji, chodba, 2x sklad 1 podkroví - 11 pokojů s koupelnou a WC, vc. 1x apartmán se 2 pokoji, chodba, zázemí 2 podkroví - 3 pokoje z toho 1x apartmán se 2 pokoji, půda; Stáří a stavebnětechnický stav - ačkoli byl původní objekt před cca 25 roky nákladné rekonstruován, dostaven a dovybaven, vlivem několikaletého neužívání není známa aktuální funkčnost všech prvku a instalací. Terasy mají popraskanou dlažbu. Venkovní terasa k restauraci je staticky zajištěná podpěrou. Budova hotelu má kapacitu 58 lůžek v 26 pokojích, a až 95 míst u stolu v restauraci a salonku, bez letní terasy. Zastavěné plochy jednotlivých podlaží: 2.PP - 134,20 m2 1.PP - 279,60 m2 1.NP - 556,60 m2 2.NP - 359,50 m2 1. podkroví - 359,60 m2 2. podkroví - 240,50 m2 Celkem 1 930,00 m2 Garáže a čistička odpadních vod: Monolitická přizemní železobetonová stavba - parkovací objekt s 12 místy, navazující na objekt hotelu, střecha je plochá, zatravněná. Stáří je 26 roků, dobrý stav. ČOV má poškozenou dřevěnou konstrukci střechy, která je provizorně staticky zajištěná. Nutnost opravy, funkčnost ČOV nebylo možné ověřit. Fara: Budova původní fary č.p.1 se nachází vlevo od přístupové komunikace, na mírně svažitém jižním pozemku. Dle sdělení pochází stavba z r. 1766, stáří je 255 roků. Budova je dvoupodlažní, s mansardovou střechou, prázdný půdní prostor a krytinou z eternitových šablon. Zastavěná plocha stavby je cca 277 m2. Ke dni ocenění do budovy v místě chodby zatéká a je poškozen strop. Nosná konstrukce je zděná, kamenné a smíšené zdivo, stropy dřevěné trámové, s rákosovou omítkou, částečné zdobené, podlahy jsou rovněž dřevěné nebo cement. dlažba, lino. Vnitřní schody jsou kamenné a dřevěné, okna dřevěná ven a dovnitř otevíraná, do ulice s vnitřními okenicemi. Rovněž tento objekt prošel při výstavbě hotelu částečnou rekonstrukcí v letech 1993-94 – opravy krovu, výměna střešní krytiny za eternitové šablony, měděné klempířské kontr., oprava a nátěr fasády. Uvnitř byly provedeny opravy podlah, výmalba, bez běžného vnitřního vybavení. Stavební práce zřejmě nebyly dokončeny. Využití pro příležitostné skladování. Vlivem poškozené střechy v malé ploše došlo k rozsáhlému zatékání a narušení vnitřních konstrukcí stavby v místě závady. Vybavení hotelu: Předmětem dražby uvedený v odstavci B představuje vybavení hotelu a draží se jako věc hromadná a navrhovatel ani dražebník neodpovídají za úplnost jeho soupisu. Hotelové pokoje jsou zařízeny masivním dubovým nábytkem, který je i přes stáří cca 27 let stále v dobrém stavu. Stav zbylého vybavení odpovídá stáří. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: • Zástavní právo smluvní ve výši 75 000 000,00 RUB pro Alexej Solodovnikov, nar. 26.9.1959 na základě smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 21.11.2009. Povinnosti k Parcela: St. 112, Parcela: St. 114, Parcela: 1253/4, Parcela: 183/2, Parcela: 183/3, Parcela: 189. Zapsáno v KN po V-1097/2010-610; • Nařízení exekuce - Řeřicha Jan; • Změna výměr obnovou operátu; Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč, pak nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000003 / 20
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 16. 09. 2021  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 20 000 000 Kč
Tržní cena 17 344 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 350 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 17.8.2021 od 11:00 do 12:00
2. termín 2.9.2021 od 11:00 do 12:00
3. termín 9.9.2021 od 11:00 do 12:00
Místo prohlídky je na adrese: Rudník č.p. 134, 543 72 Rudník, GPS: 50.5964506N, 15.7347608E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/lerudeguc
Cenové podmínky
Cenové podmínky
20 000 000 Kč
Výtěžek dražby
17 344 000 Kč
Tržní cena
350 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.