Dražba domény "slevopolis.cz" včetně ochranné známky

2 800 Kč
Výtěžek dražby
Předmětem dražby je soubor nehmotného movitého majetku (nemovitých věcí): • Doménové jméno „SLEVOPOLIS.CZ“, vytvořena 7. 7. 2010, expirace ke dni 7. 7. 2017. • Slovní ochranná známka znění: „SLEVOPOLIS.CZ“, číslo zápisu v Rejstříku ochranných známek 322165, datum zápisu 21. 12. 2011. Slovní ochranná známka se vztahuje na tyto třídy výrobků a služeb: 9, 35, 36, 38, 41, 42 (9) nahrané i nenahrané nosiče záznamů, zejména videokazety, audiokazety, optické disky kompaktní CD ROM, magnetické nosiče dat a další nosiče záznamů v rámci třídy 9, audiovizuální programy, audioprogramy, audiovizuální díla na nosičích nebo v digitální podobě, filmy exponované, hudební díla na nosičích nebo v elektronické podobě, počítačové programy (software), hardware výpočetní techniky nebo komunikační nebo informační techniky, elektronické databáze a databázové produkty, informace a záznamy v elektronické podobě, na nosičích nebo i v elektronických, datových, informačních, počítačových a komunikačních sítích všeho druhu, související software a hardware, elektronické nebo datové nebo informační nebo komunikační nebo výpočetní sítě včetně jednotlivých součástí a náhradních dílů obsažených ve třídě 9, multimediální aplikace, elektronické multimediální nebo elektronické informační katalogy, elektronické časopisy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě, pohledy ilustrované se zvukovou nahrávkou; (35) propagační, reklamní a inzertní činnost, reklamní agentura, vydávání, aktualizování, rozšiřování a zasílání reklamních materiálů, především letáků, prospektů, katalogů, periodických a neperiodických publikací, tiskovin a různých vzorků, reklama, a to zejména rozhlasová, televizní, venkovní a on-line v počítačové síti, předvádění zboží, organizování výstav ke komerčním a reklamním účelům, činnost organizačních a ekonomických poradců, komerční informační kancelář, hospodářské (ekonomické) prognózy, obchodní průzkum a průzkum trhu, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s výrobky uvedenými ve třídě 9 a službami ve třídách 35, 41 a 42, marketingu, reklamy, inzerce, výstavy s obchodním zaměřením, pomoc při řízení obchodní činnosti, služby a poradenství v obchodní činnosti, obchodní nebo podnikatelské informace, marketingové studie, organizační poradenství, zprostředkovávání obchodních kontaktů, provádění obchodních operací, internetový prodej výrobků zařazených do tříd 1 až 34 a internetové obchodování se službami zařazenými ve třídách 35 až 45, komerční využití Internetu v oblastech komerčních internetových médií a vyhledávacích služeb, shromažďování, poskytování, třídění, překlad nebo jiné zpracovávání obchodních nebo podnikatelských informací včetně vytváření, zpracovávání a třídění dat v rámci databází, systemizace informací do počítačových databází; (36) finanční a peněžní služby, služby pro zpracování plateb po síti, služby elektronických plateb, informace, poradenství a konzultace vztahující se k výše uvedeným službám; (38) telekomunikační služby, komunikace prostřednictvím počítačů, počítačových terminálů, rádia, telefonu a sítí optických vláken, přenos dat a obrazových informací pomocí počítače, poskytování uživatelského přístupu ke globální počítačové síti, poskytování internetových diskusních fór, poskytování přístupu k databázím, služby elektronické nástěnky, informace, poradenství a konzultace vztahující se k výše uvedeným službám; (41) nakladatelství a vydavatelství periodických a neperiodických publikací v tištěné i elektronické podobě, tvorba elektronických časopisů, periodik, knih, zprostředkování výchovné a zábavní činnosti, kulturních a uměleckých akcí, setkání, výstav (ke kulturním nebo vzdělávacím účelům), soutěží, přednášek apod., činnost knižních klubů, pořady pro rozhlasové a televizní vysílání, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových záznamů, půjčování nahraných zvukových nebo obrazově zvukových záznamů, provozování on-line heren, zprostředkování služeb sloužících k zábavě a pobavení spadajících do této třídy, předprodej vstupenek, informace o službách spadajících do této třídy; (42) počítačové programování, zejména tvorba software, programování internetových databázových systémů, internetových a multimediálních aplikací, vytváření a modelování 3D animací, tvorba multimediálních dokumentů, prezentací, aplikací a katalogů, konstrukce www prezentací a řešení www serverů, počítačové animace a vizualizace, tvorba informačních databází, tvorba a správa webových stránek, přenos dat z fyzických nosičů na elektronické nosiče. Na předmětu dražby neváznou žádná cizí práva a omezení. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Úhrada ceny dosažené vydražením: Vydražitelem se stává účastník dražby, který učinil nejvyšší podání, na jehož základě mu licitátor udělil příklep. Cenu dosaženou vydražením, nelze dodatečně snížit. Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000031 / 16
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 16. 08. 2016  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 2 800 Kč
Tržní cena 30 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na 16.8.2016 od 10:00 do 10:30 hod. Místo prohlídky se stanovuje v sídle dražebníka na náměstí Kinských 76/7, Praha 5.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
2 800 Kč
Výtěžek dražby
30 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.