Dražba cca 2 000 tun železného odpadu z pneumatik

771 000 Kč
Výtěžek dražby
Úhrnkem Železný odpad kat. č.: 170405 - volně ložené znečištěné ocelové drátky z pneumatik, odhad hmotnosti cca 2 000 tun, (drátky se nachází v areálu dlužníka HARGO a.s. PZ Triangle Tatinná Žatec), dále jen „předmět dražby“). Popis stavu předmětu dražby: Jedná se o neslisované znečištěné ocelové drátky, které zbyly jako odpad po drcení karkasu pneumatik. Drátky jsou zoxidované a znečištěné zbytky gumy. Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby, stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu uskladnění a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Daňové aspekty: DPH se uplatňuje v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92c zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000050 / 16
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 30. 03. 2017  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 771 000 Kč
Tržní cena 611 050 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 16. 3. 2017 od 9:30 do 10.00,
2. termín 29. 3. 2017 od 9:30 do 10:00.
Prohlídky je též možné zajistit individuálně po telefonické domluvě.
Místo prohlídky je na adrese: HARGO a.s., Tatinná 61, 438 01 Žatec. GPS 50.3670769N, 13.6046408E.
Vzorek drátků je možné si prohlédnout na adrese: KOVA Group a.s., náměstí Kinských 76/7, Praha 5, Smíchov.
Více informací na tel 257 22 33 22.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
771 000 Kč
Výtěžek dražby
611 050 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.