Dražba barokní stodoly 360m2, obec Prostiboř, okr. Tachov

295 000 Kč
Výtěžek dražby
Označení předmětu dražby:
• parcela St. 71, 360 m2 zastavěná plocha a nádvoří, nemovitá kulturní památka, součástí je stavba bez čp./če, zem. stav; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, na LV č. 153, pro katastrální území Prostiboř, obec Prostiboř, okres Tachov, (dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Stavba je přízemní zemědělskou stavbou, má jedno nadzemní podlaží, bez podzemního podlaží a podsklepení. Letopočet na objektu uvádí, že objekt byl postaven v roce 1820. Základy jsou kamenné - mělké založení bez izolací, konstrukce objektu je kamenná s vnitřní dřevěnou pomocnou nosnou konstrukcí, tloušťka stěn je cca 90 cm. Tvar střechy je sedlový, střešní konstrukce z dřevěných trámů - nejsou řešeny pochozí půdní podlahy ani stropní podbití, střešní krytina je tvořena bobrovkou, objekt je bez klempířských prvků. Vnější omítky jsou vápenocementové. Štítové stěny s barokními prvky. Vnitřní omítky nejsou řešeny, výplně otvorů chybí. Objekt není napojen na žádné sítě. Jedná se o zemědělský objekt, který je v současné době využíván ke skladování balíků sena.

Objekt je v katastru nemovitostí evidován jako nemovitá kulturní památky s omezeními, které ze stavu této ochrany vyplývají. Zastavěná plocha je 360 m2. Podlahová plocha je o rozloze 330,70 m2. Na stavbě byly provedeny rekonstrukce pomocných nosných a střešních trámů a krytiny (2008), opravy barokních štítů (2005), vnější omítky (2010 – 2012). Na štítech stavby jsou patrné známky vlhkosti z důvodu zatékání srážkové vody, v místech je degradována fasáda. Stav stavby je dobrý. Pozemek je bez porostů a je bez oplocení. Pozemek je rovinatý. Přístup přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno.

Stavba je situována v malé vesnici Kopec, náležející k obci Prostiboř, a to východně cca 1 km od této obce. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu a v místě se nenachází žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojíždět. V okolí domu se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, v okolí garáže nejsou žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v místě se pobočka České pošty nenachází – nutnost dojezdu. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V místě je pouze zastávka autobusových spojů (v obci Prostiboř).

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
• exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, zahájení exekuce, Obecně prospěšná společnost na záchranu hradu Prostiboř
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000031 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 25. 07. 2019  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 295 000 Kč
Tržní cena 590 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 15.7.2019 od 15:00 do 15:30
2. termín 22.7.2019 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Prostiboř – Kopec, GPS: 49.6566875N, 12.9124975E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3tFjY
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
295 000 Kč
Výtěžek dražby
590 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.