Dražba 200 kg monosacharidu „Manóza D (manossa)“, registrační číslo CAS: 3458-28-4, odpočet DPH 21%

170 000 Kč
Výtěžek dražby
Úhrnkem zásoby monosacharidu „Manóza (manossa)“, registrační číslo CAS: 3458-28-4, výrobce: EKOFIDAS engineering, spol. s r.o., IČO: 24307084 v celkovém množství 200 kg sepsané v majetkové podstatě dlužníka EKOFIDAS engineering, spol. s r.o., IČO: 24307084 nacházející se na adrese Soumarská 972, 104 00 Praha 10. Seznam množství Manózy dle šarží: 100 kg, číslo šarže: 150428, měsíc výroby: V-15, exetrní certifikát: ano 100 kg, číslo šarže: 150930, měsíc výroby: IX-15, exetrní certifikát: ano (dále jen „předmět dražby“). Popis stavu předmětu dražby: Zásoby Manózy jsou uskladněna v suchém prostředí v sudech a obalech k jejímu uskladnění určených. Manóza byla certifikována externí laboratoří a její trvanlivost je tři roky od data výroby. Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 NOZ a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 5 % (slovy: pět procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000051 / 16
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 15. 12. 2016  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 170 000 Kč
Tržní cena 527 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 25 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 24. 11. 2016 od 16:00 do 16:30
2. termín 14. 12. 2016 od 16:00 do 16.30

Místo prohlídky je na adrese: Soumarská 972, 104 00 Praha 10. Více informací na tel 257 22 33 22.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
170 000 Kč
Výtěžek dražby
527 000 Kč
Tržní cena
25 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.