Dražba 1 725 kg monosacharidu „Manóza D (manossa)“, registrační číslo CAS: 3458-28-4, odpočet DPH 21%

1 293 750 Kč
Výtěžek dražby
Úhrnkem zásoby monosacharidu „Manóza (manossa)“, registrační číslo CAS: 3458-28-4, výrobce: EKOFIDAS engineering, spol. s r.o., IČO: 24307084 v celkovém množství 200 kg sepsané v majetkové podstatě dlužníka EKOFIDAS engineering, spol. s r.o., IČO: 24307084 nacházející se na adrese Soumarská 972, 104 00 Praha 10.

Seznam množství Manózy dle šarží:
množství číslo šarže měsíc výroby externí certifikát
200 kg 150519 VI-15 ne
175 kg 150601 VI-15 ne
175 kg 150616 VII-15 ne
75 kg 150630 VIII-15 ne
200 kg 150720 VIII-15 ne
150 kg 150825 IX-15 ne
200 kg 150915 IX-15 ne
150 kg 151020 X-15 ne
175 kg 151118 XI-15 ne
50 kg 150310 XII-15 ne
175 kg 151208 XII-15 ne
(dále jen „předmět dražby“).

Popis stavu předmětu dražby:
Zásoby Manózy jsou uskladněna v suchém prostředí v sudech a obalech k jejímu uskladnění určených. Manóza byla testována interní laboratoří při výstupní výrobní kontrole a její trvanlivost je tři roky od data výroby.

Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 NOZ a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 5 % (slovy: pět procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
CCenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000052 / 16
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 15. 12. 2016  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Výtěžek dražby 1 293 750 Kč
Tržní cena 4 400 000 Kč
Jistina 100 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 24. 11. 2016 od 16:00 do 16:30
2. termín 14. 12. 2016 od 16:00 do 16.30

Místo prohlídky je na adrese: Soumarská 972, 104 00 Praha 10. Více informací na tel 257 22 33 22.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
1 293 750 Kč
Výtěžek dražby
4 400 000 Kč
Tržní cena
100 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.