Aukce zemědělských staveb a pozemků, cca 8 tis m2, kú Obora u Kaznějova, okr. Plzeň-sever

2 200 000 Kč
Výtěžek dražby
Soubor nemovitých věcí: A) • stavba bez čp/če – způsob využití zem. stav, umístěna na parcele č. St 170/1 a St. 170/2 • stavba bez čp/če – způsob využití zem. stav, umístěna na parcele č. St. 228/1, St. 228/2, St. 228/3, St. 228/4, St. 228/5, St. 228/6; B) • pozemek parc.č. St. 228/4 o výměře 222 m2 – zastavěná plocha a nádvoří; na pozemku stojí stavba bez čp/če, zem. stav • pozemek parc.č. 58/1 o výměře 1 020 m2 – zahrada • pozemek parc.č. 678/3 o výměře 455 m2 – ostatní plocha • pozemek parc.č. 678/4 o výměře 114 m2 – ostatní plocha • pozemek parc.č. 942 o výměře 375 m2 – lesní pozemek • pozemek parc.č. 1404/2 o výměře 977 m2 – orná půda • pozemek parc.č. 1467/2 o výměře 197 m2 – lesní pozemek • pozemek parc.č. 1479 o výměře 411 m2 – zahrada • pozemek parc.č. 1687/4 o výměře 34 m2 – zahrada • pozemek parc.č. 1750/1 o výměře 3 887 m2 – orná půda • pozemek parc.č. 1852/6 o výměře 378 m2 – orná půda vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, na LV č. 387, pro katastrální území Obora u Kaznějova, obec Obora, okres Plzeň-sever, (dále jen „předmět aukce“). Popis stavu předmětu aukce: A) Zemědělská stavba bez č.p. na st.č. 170/1, 170/2 Jedná se o jeden objekt zemědělské stavby rozdělené dle KN na dvě části, stavba je na pozemku jiného vlastníka. Jedná se o stavbu zděnou určenou pro chov zvířat. Stavbu tvoří jeden skladový prostor. Stavba je napojena na elektřinu, není vytápěna. Hala je bez oken, vrata jsou plechová. Stáří stavby cca 50 let, bez průběžné údržby – předpoklad provedení rozsáhlých stavebních úprav případně odstranění – z důvodu koroze konstrukce, zničené plechové opláštění – proděravěné. Stavba je využívána v rámci zemědělského areálu na uskladnění materiálu. Zemědělská stavba bez č.p. na st.č. 228/1-6 Jedná se o jeden objekt zemědělské stavby rozdělené dle KN na části, pouze jedna část je na pozemku vlastníka stavby. Jedná se o stavbu haly kovové konstrukce s plechovým opláštěním a zastřešením a zděnou nadezdívkou. Stavbu tvoří jeden skladový prostor. Stavba je napojena na elektřinu, není vytápěna. Hala je bez oken, vrata jsou plechová. Stáří stavby cca 50 let, ber průběžné údržby – předpoklad provedení rozsáhlých stavebních úprav případně odstranění – z důvodu koroze konstrukce, zničené plechové opláštění – proděravěné. Stavba je využívána v rámci zemědělského areálu na uskladnění materiálu. B) Jedná se o pozemek st.č. 228/4, p.č. 58/1, 678/3, 678/4, 942, 1404/2, 1467/2, 1479, 1687/4, 1750/1, 1852/6 vedené jako zast. plocha a nádvoří, orná půda, zahrada, ostatní plocha a lesní pozemek situované mimo zastavěnou část obce Rybnice. Ochrana nemovitostí zemědělských – zemědělský půdní fond. Jedná se o pozemky zemědělské, lesního pozemku mimo zastavěnou část obce, pozemků stavebního, ostatní plochy a zahrady v zastavěném území obce a jejího okraje. Lesní pozemky jsou převážně malého rozsahu bez výrazných porostů. Obec Obora – obec Obora, počet obyvatel k 1.1.2017: 549 – obecná poloha: Plzeň 19 km – poloha v obci: mimo zastavěnou část – okolí nemovitosti: lokalita přírodního rázu, pole – dopravní dostupnost : ČSAD v obci – další: omezená občanská vybavenost Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce: • Předkupní právo • Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu • Zástavní právo soudcovské • Zástavní právo zákonné • Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti • Nařízení exekuce - Kříž Jan • Omezení dispozičních práv • Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - Kříž Jan • Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Kříž Jan • Zahájení exekuce - Kříž Jan • Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu aukce, protože v souladu s § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu aukce zanikají. Kritéria výběru vítěze aukce: Vítězem aukce se stává účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za nabídku kupní ceny za předmět aukce, přičemž navrhovatel aukce má právo tuto nabídku odmítnout bez uvedení důvodu. Vítěz aukce bude organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda navrhovatel aukce akceptuje jeho nabídku, a to do 3 pracovních dnů ode dne konání aukce. Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci: Pokud byla nabídka Vítěze aukce akceptována, má vítěz aukce povinnost uzavřít s navrhovatelem aukce Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne skončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky. Nedohodnou-li se navrhovatel aukce a vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 29.7.2020 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy k rukám navrhovatele aukce. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000131 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 14. 07. 2020  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Výtěžek dražby 2 200 000 Kč
Tržní cena 1 221 968 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 100 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Prohlídky předmětu aukce je možné po předchozí domluvě s Organizátorem aukce na tel 257 313 330, nebo email
info@drazby.cz.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
2 200 000 Kč
Výtěžek dražby
1 221 968 Kč
Tržní cena
100 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.