Aukce zásob přes 850 ks foto obrazů, tapet a samolepek na zeď společnosti GLIX DECO s.r.o.

109 000 Kč
Výtěžek dražby

Označení a popis předmětu aukce:
 Úhrnkem zásoby Fototapet, obrazů aj. dlužníka GLIX DECO s.r.o., IČO: 06451918, sepsané v majetkové podstatě pod položkou č. 2 – II. Movitý majetek, nacházející se na adrese Hudcova 102/11, 621 00 Brno – Medlánky,
 (dále jen „Předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Jedná se o zásoby společnosti GLIX DECO s.r.o. konkrétně tapety, obrazy a samolepky na zeď, celkem pře 850 položek, zboží je nové, zabalené a uskladněné v suchých prostorách.
Položkový seznam zásob je v příloze č. 1. a jelikož se jedná o věc hromadnou, neručí navrhovatel za kompletnost položkového soupisu.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
 Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění Organizátora aukce:
Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost. Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce. Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem aukce Kupní smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne skončení aukce s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Kupní smlouvy tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel aukce a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Kupní smlouvy poslední den lhůty pro její uzavření, a to 27.12.2022 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit před uzavřením samotné Kupní smlouvy, a to převodem na bankovní účet Navrhovatele č. 301620422/0300, účet je vedený u ČSOB, a.s., jedná se o účet majetkové podstaty dlužníka.
Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.

Ochrana osobních údajů
Ceník služeb Organizátora aukce
Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000043/22
Druh nabídky Aukce
Datum dražby 24. 11. 2022  10:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebylo učiněno podání
Výtěžek dražby 109 000 Kč
Tržní cena 648 088 Kč
Minimální příhoz 1 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 15.11.2022 od 15:00 do 15:30
Místo prohlídky je na adrese: Hudcova 102/11, 621 00 Brno – Medlánky, GPS: 49.2403756N, 16.5747550E, odkaz na mapy: https://mapy.cz/s/menobemota
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
109 000 Kč
Výtěžek dražby
648 088 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.