Aukce zařízení a vybavení sýrárny, zejména technologie na výrobu sýra, baličky aj.

100 000 Kč
Výtěžek dražby
Označení a popis předmětu aukce:
Soubor movitých věcí, a to vybavení Sýrárny bratří Brunnerů uskladněných na adrese Jarošov nad Nežárkou 97, 378 41 Jarošov nad Nežárkou sepsaných v majetkové podstatě dlužníka pod č. 1-53 – příloha č. 1„Movitý hmotný majetek“,
(dále jen „předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Jedná se o soubor movitého majetku – především zařízení a vybavení sýrárny, zejména technologie na výrobu sýra, baličky aj. v areálu společnosti Sýrárna Bratří Brunnerů s.r.o. Jedná se o různý movitý majetek v prostorách výrobních, skladovacích i prodejny.
Položkový seznam zásob, který byl vyhotoven dne 7.11.2022, je uveden v příloze č. 1. Jelikož se jedná o věc hromadnou, neručí navrhovatel za kompletnost položkového soupisu.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.
Upozornění Organizátora aukce:
Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce.
Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna Organizátora aukce:
Odměna Organizátora aukce bude hrazena Vítězem aukce a stanovuje se ve výši 5 % z ceny dosažené v aukci a je splatná do 14 dnů po splnění závazku Organizátora aukce stanoveného v této Aukční vyhlášce, tedy Obstarání příležitosti (viz bod 7. této aukční vyhlášky).

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání – nabídl nejvyšší kupní cenu za předmět aukce.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 dnů ode dne konání aukce. Marné uplynutí této lhůty se považuje za akceptaci nabídky Vítěze aukce Navrhovatelem.
Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Kupní smlouvu na předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Kupní smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Předmětné smlouvy v poslední den lhůty pro její uzavření, a to 27.6.2024 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě 15 pracovních dnů od provedení aukce k rukám navrhovatele způsobem stanoveném ve vzorové Kupní smlouvě.
Předání předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.

Ochrana osobních údajů
Ceník služeb Organizátora aukce

Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000075/23
Druh nabídky Aukce
Datum dražby 6. 06. 2024  10:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 100 000 Kč
Tržní cena 500 000 Kč
Minimální příhoz 1 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 20.05.2024 od 9:00 do 9:30
2. termín 03.06.2024 od 9:00 do 9:30
Místo prohlídky je na adrese: Jarošov nad Nežárkou 97, 378 41 Jarošov nad Nežárkou, GPS: 49.1910886N, 15.0687072E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/mebajoduco.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
100 000 Kč
Výtěžek dražby
500 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.