Aukce stavebního pozemku 1 098 m2 v Píšťanech u Litoměřic

2 900 000 Kč
Výtěžek dražby
Popis stavu předmětu aukce:
Rovinný pozemek obdélníkového tvaru o rozloze 1 098 m2 je dle územního plánu obce určen k zástavbě rodinným domem v souladu s územní studií. Přípojky inženýrských sítí: vodovod, elektro, kanalizace jsou zavedeny na pozemek. Přístup k pozemku je zajištěn věčným břemenem přes pozemek parc. č. 100/68 – veřejná komunikace s novým asfaltovým povrchem. Pozemek je situovaný na okraji obce Píšťany mimo zátopové území, řeky Labe s Píšťanským rekreačním jezerem s možností vodních sportů. Přímo v obci jsou zastávky autobusů MHD Litoměřice, do centra přilehlých Litoměřic je do cca 4 km. Poloha pozemku je dobrá, v okolí další rodinné domy, v obci Píšťany, mimo zátopovou oblast řeky Labe, poblíž Píšťanského rekreačního jezera s přístavištěm menších lodi a plachetnic, v okolí je spousta cyklostezek, pláž, přívoz přes řeku Labe. Do centra Litoměřic s veškerým vybavením na úrovni historického a okresního města je do cca 4 km. V Litoměřicích jsou veškeré úřady na úrovni statutárního města, okresní soud, katastrální úřad, několik supermarketů, hypermarkety Albert a OBI, sportovní hala, fotbalový a zimní stadion, plavecká hala a přírodní koupaliště, Kulturní dům, památkově chráněné historické centrum, několik galerii, Městské divadlo, Muzeum, hotely, základní i střední školství, okresní nemocnice, Bohoslovecký seminář a areál biskupství, obchodně průmyslová zóna na jižním okraji města za řekou Labe a známý areál výstaviště Zahrada Čech.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
Věcná práva zatěžující nemovitosti

 
Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí
 

Upozornění Organizátora aukce:
Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce.

Odměna Organizátora aukce:
Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.
Odměna Organizátora aukce bude hrazena Vítězem aukce a stanovuje se ve výši 5 % z ceny dosažené v aukci a je splatná do 14 dnů po splnění závazku Organizátora aukce stanoveného v této Aukční vyhlášce, tedy Obstarání příležitosti (viz bod 7. této aukční vyhlášky). Nárok na odměnu vzniká Organizátorovi aukce jak Obstaráním příležitosti, tak i v případě, že zájemce o účast v aukci nebo Účastník aukce uzavře Zprostředkovávanou smlouvu k předmětu aukce s Navrhovatelem v době nejdéle jednoho roku ode dne ukončení aukce, jíž se účastnil. V takovém případě je základem pro stanovení výše odměny výše úplaty sjednaná ve Zprostředkovávané smlouvě, na jejímž základě došlo k nabytí vlastnického práva k předmětu aukce Účastníkem aukce. Nárok na odměnu Organizátora aukce dle tohoto bodu vzniká i tehdy, pokud se registruje zájemce o aukci postupem podle bodu 7. této aukční vyhlášky ale neučiní žádné podání, ale dojde k pozdějšímu uzavření zprostředkovávané smlouvy k předmětu aukce po ukončení aukce v době nejdéle jednoho roku (mezi zájemcem o účast v aukci a navrhovatelem). K Odměně Organizátora aukce bude připočtena příslušná sazba DPH, dále zahrnuje veškeré náklady Organizátora aukce na organizaci a konání aukce a náklady související s realitním zprostředkováním.

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání – nabídl nejvyšší kupní cenu za předmět aukce.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 dnů ode dne konání aukce. Marné uplynutí této lhůty se považuje za akceptaci nabídky Vítěze aukce Navrhovatelem.
Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Kupní smlouvu na předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Kupní smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Předmětné smlouvy v poslední den lhůty pro její uzavření, a to 07.03.2024 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanoveném ve vzorové Kupní smlouvě.
Předání předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000083/23
Druh nabídky Aukce
Datum dražby 15. 02. 2024  11:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebylo učiněno podání
Výtěžek dražby 2 900 000 Kč
Tržní cena 4 000 000 Kč
Minimální příhoz 10 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 01.02.2024 od 10:00 do 10:30
2. termín 12.02.2024 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: veřejná příjezdová komunikace (pozemek parc. č. 100/68) k pozemku parc. č. 100/113, GPS: 50.5241842N, 14.0800861E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/jogonezeja
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
2 900 000 Kč
Výtěžek dražby
4 000 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.