Aukce šperků a sbírky minerálů z pozůstalosti po Ladislavu Žmudovi

7 245 040 Kč
Výtěžek dražby
Označení a popis předmětu aukce:
Úhrnkem soubor pozůstalosti po Ladislavu Žmudovi, nar. 28.1.1951, naposledy bytem Kožná 1024/12, 110 00 Praha 1 – Staré Město, zemřelém dne 16.1.2020 nacházející se na adrese:
• Skladové zásoby obchodu s minerály na adrese Skořepka 355/2, Praha 1, a to: 19 sdružených položek souboru č. 5234-5356
• Skladové zásoby obchodu s minerály na adrese Celetná 12, Praha 1, a to: 21 sdružených položek souboru č. 5364-5600
• Skladové zásoby obchodu s minerály na adrese Celetná 12, Praha 1, a to: celkem 112 ks Ag prstenů 925 s fasovanými kameny
• Skladové zásoby ve skladové místnosti na adrese Podohradská 1684/7, Praha 5, a to: 82 sdružených položek souboru č. 5843-5980
• Skladové zásoby ve skladové místnosti na adrese Běhounkova 2457/41, Praha 13, a to: 31 sdružených položek souboru č. 6057-6191
• Skladové zásoby ve skladové místnosti na adrese Přecechtělova 2410/13, Praha 13, a to: 8 sdružených položek souboru č. 6363-6487,
(dále jen „Předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Jedná se o zásoby věcí zůstavitele Ladislava Žmudy sepsané správcem pozůstalosti na základě Usnesení č.j. 37 D 42/2020-160 ze dne 23.4.2020, a to konkrétně zejména minerály a nerosty a výrobky a šperky (prsteny, ověsy, náhrdelníky, náramky) z nich, obalový materiál na ně a další věci s předměty související.
1) Skladové zásoby obchodu s minerály na adrese Skořepka 355/2, Praha 1, a to: 19 sdružených položek souboru č. 5234-5356, blíže specifikováno znaleckým posudkem č. 1618/1990/2020, část I.
2) Skladové zásoby obchodu s minerály na adrese Celetná 12, Praha 1, a to: 21 sdružených položek souboru č. 5364-5600, blíže specifikováno znaleckým posudkem č. 1623/1995/2220 část II.
3) Skladové zásoby obchodu s minerály na adrese Celetná 12, Praha 1, a to: celkem 112 ks Ag prstenů 925 s fasovanými kameny, blíže specifikováno znaleckým posudkem č. 1622/1994/2020 část. III
4) Skladové zásoby ve skladové místnosti na adrese Podohradská 1684/7, Praha 5, a to: 82 sdružených položek souboru č. 5843-5980, blíže specifikováno znaleckým posudkem č. 1627/1999/2020 část IV.
5) Skladové zásoby ve skladové místnosti na adrese Běhounkova 2457/41, Praha 13, a to: 31 sdružených položek souboru č. 6057-6191, blíže specifikováno znaleckým posudkem č. 1632/2005/2020 část V.
6) Skladové zásoby ve skladové místnosti na adrese Přecechtělova 2410/13, Praha 13, a to: 8 sdružených položek souboru č. 6363-6487, blíže specifikováno znaleckým posudkem č. 1638/2011/2021 část VI.
Zásoby jsou uskladněny na adresách uvedených prostor, jejich stav odpovídá stáří a způsobu uskladnění. Jelikož se jedná o věc hromadnou, navrhovatel ani dražebník neodpovídají za úplnost soupisu.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění Organizátora aukce:
Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce ani úplnou soupisu položek uvedených v znaleckých posudkách. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce.
Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.
Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Kupní smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor kupní smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Kupní smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 12.10.2023 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Kupní smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne ukončení aukce.
Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.

Ochrana osobních údajů
Ceník služeb Organizátora aukce

Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000013/23
Druh nabídky Aukce
Datum dražby 12. 09. 2023  10:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebylo učiněno podání
Výtěžek dražby 7 245 040 Kč
Tržní cena 7 245 040 Kč
Minimální příhoz 10 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Prohlídky se neorganizují.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
7 245 040 Kč
Výtěžek dražby
7 245 040 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.