Aukce rozestavěného hotelu 1000 m2 a zem. areálu, cca 12,5 tis m2, Toužim, kú Třebouň

780 000 Kč
Výtěžek dražby
• Zem. stav., bez čp/če, na pozemku St. 68 • Zem. stav., bez čp/če, na pozemku St. 69 • Zem. stav., bez čp/če, na pozemku St. 73, a St. 77 • Zem. stav., bez čp/če, na pozemku St. 75 • Parcela St. 68, o výměře 475 m2, způsob využití: Zastavěná plocha a nádvoří • Parcela St. 69, o výměře 1 048 m2, způsob využití: Zastavěná plocha a nádvoří • Parcela St. 73, o výměře 649 m2, způsob využití: Zastavěná plocha a nádvoří • Parcela St. 75, o výměře 1 355 m2, způsob využití: Zastavěná plocha a nádvoří • Parcela 1326/38, o výměře 448 m2, způsob využití: Trvalý travní porost • Parcela 1744/8, o výměře 3 847 m2, způsob využití: Ostatní plocha • Parcela 1744/10, o výměře 2 459 m2, způsob využití: Ostatní plocha • Parcela 1744/11, o výměře 2 226 m2, způsob využití: Ostatní plocha • Parcela 1744/14, o výměře 143 m2, způsob využití: Ostatní ploch (dále jen „předmět aukce“). Popis stavu předmětu aukce: Pozemky dle LV č. 24 a 184 Jedná se o pozemky p.č. 1744/8, 1744/10, 1744/11, 1744/14 vedené jako ostatní plocha – manipulační plocha tvořící původní zemědělský areál, dále se jedná o pozemky st.p.č. 68, 69, 73, 75 zastavěné plochy a nádvoří se zemědělskými stavbami. Přístup je ze zpevněné průjezdní komunikace přes nezpevněný příjezd přes pozemky jiných vlastníků. Možnost napojení je na veřejný rozvod elektřiny, vody. Kanalizace svedena do septiku. Zemědělské stavby bez č.p. na LV č. 184 Jedná se o zemědělské stavby v jednotném funkčním celku: Budova bez čp / č. ev. zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 68, p. č. st. 75, p. č. st. 69, p. č. st. 73, p. č. st. 77: skladovacích zemědělských prostor na vlastním pozemku v bývalém zemědělském areálu v obci Třebouň. Jedná se o seník a sklady s celkovou zastavěnou plochou 475 m2 postavené koncem padesátých let. Rozpadlý stav, předpoklad demolice. Rozestavěná stavba na p.č. St. 69 Jedná se o zemědělskou stavbu z poloviny padesátých let minulého století se zastavěnou plochou 1 048 m2 a pozemkem o celkové rozloze 4 895 m2. Stavba původně sloužila jako kravín a v roce 2008 byla započata její přestavba na penzion s restaurací. Objekt s pozemkem se nachází, dle územního plánu, v území určeném k zastavění bydlením smíšeného venkovského druhu. Špatný stav, předpoklad provedení rozsáhlých stavebních úprav. Stavba seníku na p.č. St. 73 Jedná se o stavbu velkokapacitního seníku, který se nachází v areálu bývalého zemědělského statku. Jedná se o samostatně stojící objekt se zastavěnou plochou 649 m2, v lokalitě obce Třebouň. Seník je ocelové konstrukce, má nízkou sedlovou střechu, betonovou podlahu. Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce: • Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu • Zástavní právo smluvní • Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu • Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti • Nařízení exekuce - Mikeš Martin • Nařízení exekuce - Mikešová Petra • Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - Mikeš Martin • Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Mikeš Martin • Zahájení exekuce - Mikeš Martin • Zahájení exekuce - Mikešová Petra • Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu aukce, protože v souladu s § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu aukce zanikají. • Dlužník pravděpodobně užívá předmět aukce společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) Kritéria výběru vítěze aukce: Vítězem aukce se stává účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za nabídku kupní ceny za předmět aukce, přičemž navrhovatel aukce má právo tuto nabídku odmítnout bez uvedení důvodu. Vítěz aukce bude organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda navrhovatel aukce akceptuje jeho nabídku, a to do 10 pracovních dnů ode dne konání aukce. Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci: Pokud byla nabídka Vítěze aukce akceptována, má vítěz aukce povinnost uzavřít s navrhovatelem aukce Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě třicet dnů ode dne skončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky. Nedohodnou-li se navrhovatel aukce a vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 2.12.2019 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 45 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy k rukám navrhovatele aukce. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000062 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 31. 10. 2019  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 780 000 Kč
Tržní cena 1 570 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 50 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Prohlídky předmětu aukce je možné po předchozí domluvě s Organizátorem aukce na tel. 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
780 000 Kč
Výtěžek dražby
1 570 000 Kč
Tržní cena
50 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.