Aukce pozemku o výměře 1 419 m2 Liberec – Krásná Studánka, opakovaná aukce

55 000 Kč
Výtěžek dražby

Označení a popis předmětu aukce:
Nemovitá věc včetně faktických součástí a příslušenství, a to:
•     Pozemek parc. č. 952/6 o výměře 1 419 m2 – ostatní plocha, rozsáhlé chráněné území
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na LV č. 770, pro katastrální území Krásná Studánka, obec Liberec, okres Liberec,
(dále jen „Předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Oceňovaný pozemek se nachází na severním okraji města Liberce, na hranici kú. Krásná Studánka a k.ú. Radčice u Krásné Studánky, cca 320 metrů vzdušnou čarou SV směrem od rodinného domu Liberec XXXI-Krásná Studánka č.p. 109, s přístupem z ulice Švestková či z ulice K Fojtce. Je umístěn v lokalitě lesních a lučních ploch, které je řídce osídlené. Od centra města je vzdálený cca 4,5 km vzdušnou čarou. Pozemek není přístupný z místních cest, pouze přes okolní pozemky s lesním či travním porostem. Přístup k pozemku je možný přes pozemky parc.č. 952/1, parc.č. 72/9 a parc.č. 650, které jsou ve vlastnictví statutárního města Liberec. V dosahu nejsou žádné inženýrské sítě. Dle územního plánu města Liberec se pozemek nachází ve funkčním využití ploch ZS – zeleň sídelní.
Liberec XXXI-Krásná Studánka je místní částí spadající pod obec s pověřeným obecním úřadem Liberec. Město Liberec leží asi 91 km severovýchodně od Prahy a s hlavním městem ho spojuje R10 resp. R35. Liberec je statutárním městem a sídlem Libereckého kraje. Území města je rozčleněno na 33 čtvrtí, z nichž 32 spravují přímo orgány města a jednu městskou čtvrť spravují orgány Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, který je vyčleněn jako samostatný městský obvod. Městské čtvrti se tradičně číslují římskými číslicemi. Ve městě je kompletní občanská vybavenost. Doprava je zajištěna MHD a dále vlakové a autobusové spoje.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
Právní vady: viz LV č. 770, pro kú. Krásná Studánka
Předkupní právo - Dne 02.05.2023 Státní pozemkový úřad sdělil, že nevyužije předkupního práva k dotčenému pozemku
Zástavní právo zákonné
Omezení dispozičních práv
Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Ing. Imlauf Jan
Zahájení exekuce - Ing. Imlauf Jan

Upozornění Organizátora aukce:
Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce.
Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.
Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to bude doplněno v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci.
Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.

Ochrana osobních údajů

Ceník služeb Organizátora aukce

Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000051/23
Druh nabídky Aukce, opakovaná aukce
Datum dražby 7. 11. 2023  10:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 55 000 Kč
Tržní cena 110 000 Kč
Minimální příhoz 2 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Prohlídky předmětu aukce se neorganizují - pozemek je volně přístupný. Více informací u Organizátora aukce na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
55 000 Kč
Výtěžek dražby
110 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.