Aukce pozemků 30 649 m2, Křižany, okres Liberec, opakovaná aukce

766 000 Kč
Výtěžek dražby

Označení a popis předmětu aukce:
Soubor nemovitých věcí včetně faktických součástí a příslušenství:
• Pozemek parc. č. 4268 o výměře 6 043 m2 – trvalý travní porost;
• Pozemek parc. č. 4270 o výměře 16 805 m2 – ostatní plocha (neplodná půda);
• Pozemek parc. č. 4271 o výměře 7 801 m2 – trvalý travní porost;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na LV č. 374, pro katastrální území Křižany, obec Křižany, okres Liberec,
(dále jen „Předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Pozemky jsou v jednotném funkčním celku a nacházejí se v západní části obce Křižany, za rodinným domem č.p. 391. Leží vlevo od hlavní komunikace procházející obcí ve směru na Žibřidice. Umístění je v souvislé lokalitě zemědělsky využívaných pozemků, kterou odděluje od silnice souvislý pás pozemků s rodinnými domy. Pozemky jsou přístupné přes místní cesty, konkrétně přes pozemky parc.č. 3066 a parc.č. 3058/1, které jsou ve vlastnictví obce Křižany. V dosahu nejsou žádné inženýrské sítě, ty jsou zřejmě umístěny v komunikaci procházející obcí vzdálené cca 110 metrů od severního okraje pozemku parc.č. 4271.
Pozemky jsou zřejmě využívány jako pastvina, jsou z části ohrazené malým lehkým plůtkem. V severní části jsou mírně svažité. Na pozemku parc.č. 4270 (ostatní plocha, neplodná půda) se nachází náletové dřeviny, listnaté stromy a keře vzniklé spontánně, bez údržby a bez hospodářského využití. Podél celého celku pozemků je v KN evidována polní cesta, konkrétně se jedná o pozemek parc.č. 4734, který je ve vlastnictví obce Křižany. V reálu tato cesta neexistuje, tvoří ji travnatá plocha, která je zčásti zarostlá náletovými dřevinami. U jižní hranice pozemku parc.č. 4270 je vedení elektro VN, které u zemědělsky využívaných pozemků nemá vliv na jejich využití. Podél severní hranice pozemku parc.č. 4271 je dle dálkového nahlížení do KN zakresleno věcné břemeno pro České Radiokomunikace, které neomezuje využití pozemku jako pastvinu. Dle územního plánu obce Křižany se pozemky parc.č. 4268 a parc.č. 4271 nachází ve funkčním využití ploch AZ – zemědělské, a pozemek parc.č. 4270 se nachází ve funkčním využití ploch MN – smíšené nezastavěného území.
Údolní obec Křižany se nachází na silnici z Chrastavy do Osečné, nedaleko města Liberec. Má dvě části: Křižany a Žibřidice. V obci je pošta, základní i mateřská škola, knihovna, obchod se smíšeným zbožím, kadeřnictví. Kompletní občanská vybavenost se nachází v Liberci vzdáleném cca 16 km východním směrem. Přes Křižany vede silnice II/592. Obec má vlakové i autobusové spojení.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
Právní vady: viz LV č. 374, pro kú. Křižany
• Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Ing. Imlauf Jan
• Zahájení exekuce - Ing. Imlauf Jan
S Předmětem aukce jsou spojena tato práva a omezení, která v souladu s ustanovením § 285 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění nezanikají:
• Věcné břemeno v rozsahu vyznačené geometrickým plánem č. 402-110/2001 ve prospěch České Radiokomunikace a.s., IČO: 27444902 – povinnost k pozemku parc. č. 4271, kú Křižany, V-5505/2003-505, Z-14536/2005-505, Z-12928/2007-505 Z-10142/2011-505
Na předmětu aukce neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění Organizátora aukce:
Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce.
Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.
Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to bude doplněno v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci.
Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.

Ochrana osobních údajů

Ceník služeb Organizátora aukce

Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000050/23
Druh nabídky Aukce, opakovaná aukce
Datum dražby 7. 11. 2023  10:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 766 000 Kč
Tržní cena 1 532 000 Kč
Minimální příhoz 5 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Prohlídky se neorganizují, pozemky jsou volně přístupné. Více informací u Organizátora aukce na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
766 000 Kč
Výtěžek dražby
1 532 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.