Aukce pozemku 1 101 m2 v Praze 5, Radotín s výhledem do údolí

10 460 000 Kč
Výtěžek dražby
Označení a popis předmětu aukce:
Nemovitá věci včetně faktických součástí, příslušenství, a to:
• Pozemek parc. č. 1718/5 o výměře 1 101 m2 – ostatní plocha;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 1919, pro katastrální území Radotín, obec Praha,
(dále jen „Předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Pozemek parc. č. 1718/5 má výměru dle katastru nemovitostí 1 101 m2 a leží na jihozápadním okraji městské části a katastrálním území Radotín v ulici Javořická na jejím slepém konci. V místě je dostupná elektřina (sloupek čerpací stanice), vodovod (šachta) a tlaková kanalizace (čerpací stanice u hranice pozemku), ale bez přípojek. Přístup k pozemku je úzkou asfaltovou komunikací, v posledním úseku silně svažitou.
Pozemek dříve býval sportovištěm (tenisový kurt s cvičnou stěnou), proto je urovnaná plocha oplocena vyšším pletivovým plotem na ocelových sloupcích, vjezd a vstup na pozemek je ocelovou bránou a brankou, nyní zajištěnou pouze závlačkou. Pozemek má velmi nepravidelný tvar, od ulice se zdvihá krátký prudký taras, i nájezd je nezvykle prudký. Je to dáno výškovým rozdílem mezi urovnanou plochou bývalého sportoviště a komunikací. Nad západním okrajem pozemku podél cesty vede vzdušné elektrické vedení VVN. Ochranné pásmo VVN zasahuje zhruba 30 % pozemku, vzdušné vedení je v místě poměrně vysoko.
V katastru nemovitostí je pozemek veden jako zahrada, i když byl užíván jako sportoviště. Pozemek je vysekaný, na pozemku roste několik starších jehličnanů. V horní části pozemku stojí zděný přístřešek s venkovním krbem.
V územním plánu Hl. Prahy leží oceňovaný pozemek v ploše obytné zástavby (OB – čistě obytná).

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
Ochranné pásmo VVN zasahuje zhruba 30 % pozemku, vzdušné vedení je v místě poměrně vysoko.

Upozornění Organizátora aukce:
Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce.
Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne konání aukce.
Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 10 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Kupní smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 45 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Kupní smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Kupní smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 22.06.2023 v 10.00 hod. na adrese Navrhovatele aukce: Městská část Praha 16, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha - Radotín.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě 45 pracovních dnů od provedení aukce, tedy před podpisem Kupní smlouvy na účet Navrhovatele aukce č.ú. 9021-2000861379/0800, účet vedený u České spořitelny a.s. pod VS: 7457022.
Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.

Ochrana osobních údajů
Ceník služeb Organizátora aukce


Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000070/22
Druh nabídky Aukce
Datum dražby 18. 04. 2023  11:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebylo učiněno podání
Výtěžek dražby 10 460 000 Kč
Tržní cena 10 460 000 Kč
Minimální příhoz 10 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 22.03.2023 od 9:30 do 10:00
2. termín 29.03.2023 od 9:30 do 10:00
3. termín 05.04.2023 od 9:30 do 10:00
4. termín 12.04.2023 od 9:30 do 10:00
Místo prohlídky je na adrese: slepý konec Javořické ulice, Praha 16, Radotín, GPS: 49.9751869N, 14.3460631E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/feraresufa.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
10 460 000 Kč
Výtěžek dražby
10 460 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.